[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]
 

þé Ñ Íó îíªÂ ûÒÍ îøóÒ

¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé þðõé

­:ù«å«Ò
:é òúï ýÍ þé ìøÒï ñ îÍé þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 þøí þé ó¸ ìÖú þé Ñ ÊÞ þé ìç«ð þé ñïíÒï ûÒé ()
¿ òúªð ú òú¶ þ«éÒÍé òóÒúí Íó òóÒÊ îøóÒ
¿òúªð ú òú þ«éÒ õé ÊÍå þé Íõë ðõé îíªÂ ú ûÒÍ ()
­òúøïÍå ¨ÅÙó
(15-02-79 ûïóÒïÍ ûðÍóð îíÒ :¨åÍÞï)
­:ó»í
 ýÍÒóÊ ó¸ î èúð Í þð¾ ñïíÒï èúÊÏð þé ¨ðÒ ì
ó öÊðÏ öó þø» ÔÈ ó¸ óé Ñ» ­þ «éÒ ÓÈ óé òóðïíÒï
­þ òúï ûïÔ ûó«å ­þ Ïø» òúï òó«ÍóÖ òóðóÊ öÊÍï ú
¨óï ñï öÍúâí ó¸ ìÞ»ó æÊÖ« ó ûíÖ ó îÖ ñï ÍÅí ûå ó
 ûå Ìé «Ýï»íó «ðÒí ìô ÊðÝ îõúí õó¸ ìÖú ó Ï» ùúÅó
 ó «úï í ìóÞ»ïí ñóéú ñ ñú æÍå ð îíÝ Ìõ ó ìç î¸ ßøÊí
­úÅ
çÊÖ ú ûôξ Ïïð ú õéÍ öÏóÍ þð Ñ» é þ òúï æøÍíÍÅ Íó
Ïø» ó« úÂ𪾠óé òóÊðÏ Íó òóÊÍï öóÝ þð¾ ó¸ Ñ Íó úé
­¼ þÂðª¾ è« ñ èúÊÏð þé ¨Ýï» ó ¨ðÒ ì¶ ó¸ Ñ Íó þ
 é ó îóíÞï þÒ Ñ Íó úïÍå Íõ¾ þ òúï ßøÊ ÄÍÚ ûÒ
 òúï þðó öÊÍï ú öÊðÏ þé (þ ¶Í Àúõ ó¸ óé Ñ») í ìóÞ»ï
­þ òúªð æÍå ûøóé
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí» ûïÔ)
 ïíé Íó þ «» úé î«È ñ¡Íç òúï òúóÒúí Íó òúóÒÊ îøóÒ
 Íó ñ¡Íç ­þ «» úõé ðõé óé ùÍçå Ïúð þ «» ôξ äúÍÔ
þøóôξ þÒ òóÍÒóÊ ú þ õ ¨ª ó« ¼ þôξ ÊóÈ äúÍÔ ï¬
­þ «éÒó ÄÍÚ òóðóÊ òúÊ ÓÈ óé Ñ ó¸ öó Íó
óé ùÍá ðõé îøóÒ Íó òúóÒúí ûÒÍ ûé òóðïíÒï îÝ ()
ðõé óé ùÍá Ìªí ­¼ þíï ó¸ þçÊÖ Ñ óé ¨úï þÒ þðõé
­òúªð Òðï ðõé ðõé Òú óé òóÍÊíï Íó ­þøÂ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman