[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ûÝÍÔ ûé îíªÂ Íó îøóÒ

¨ú¸úÅ

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð»
!îéúíÝ îíÒí
 îøóÒ ÊÞ þé ¨åó ûé ÕÈÔ ûÒé é þ ÓÍÏë îÒ ÊÞ
 îúÍé ûð óé ìÞå Ñ þ «» úé òóÒúí Íó òóÒú òóÒÊ
 Ñ óé ¨ï Íó ó úé þð îÍé ÅÖ ú þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
Ñ Íë ­òúÊ íóÅ §úÊÅ ûÒé ó« ó úÊ îéÅ þðÍé þé ìÞå
 þøí þé þðÍé þé ìÞå Ñ Íõ¾ ó« þ òúªð îéÅ þðÍé þé ìÞå
Ñ êóí ÍÊð Íó ñúéÒï úÍá ýÍ þ ¿ þ «» ªé òóúé òúï
þðÍé ó¸ ìÖú ¿þÏø» ú ú¡ ó« òú¶ þ«Íé Íé þí ØÍç óé ìÞå
 Ïø» è« òªé òúï ¨ÞúÍÔ ðÍé þÒ çúÍÚ Ñ Íëï òúªð Íð òúï
­òúÍé ìÒÍ üó«å æíÞ«ï þÒ Ñ ûðͪï þøÍ ¿ þ
(ûÂÍé ËóÍ ñóͶ ííÊÝ ÍÊúÅ îá ÊúÒ :Úçå)
­:ó»í
Å«å òúï òóðÊ Íó ÄÍÚ Ñ» ­þ Ïø»ÝÍÔ Òåð ûå ó¸ ìÖú
 Ïúð ó ÍÌð ûõ òúï öÍúáó îíªÂ Íó îøóÒ ûðÞú òóðÊ ñ þ Ïø»
¨íóªÒ ûé Å ¨ÒóÊ Íó Íç ó ÏúÏÝ äÍÖ ñÊ ú ­þ Ïø»
 èúÍÔ òúï ñ þÒ ûðÒ¡ öó é« òú þ«» þøé ÍÍçï þøí þé
ó¸ ìÖú ûõ Íé þí ØÍç é þ õéí ú ªé þð Ñé ú ­òúéÒó
­òúø» ûé Íú« ùúÔ þøí þé
îÍé ÅÖ ú îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð é ¨ ú ÍëúÊ
 ûøóé ûé ¨ÞúÍÔ ú ­úé ð î ú þð ñúÞï» îªúíÝ íí ñóÙÍ
 ú þð òóëóí ñ» óé ¡ ­òú¶ þ«Íé ¨ ú ùª» ­þ òúªð ìúíÊ
úé é þø»úé ¨åúÍÊ ú þÒ ñ ûõ ¡ ­þ ûø« ¨ ¨Îõëðï
þ ûø¡ Íë ¿ þ ûø¡ ¨Þðïï ûé þðÍé þé Íóï ñ òúï §úÊÅ ûÒé
­òúÍé Óú¾ ó«
 ûé ìÞå ûÒé òúï §úÊÅ ó ñ¡Íç » é þ ú öÊÝç ¨ÞúÍÔ
 ó« ó ûø¡ ð ¨Þðïï Íë Íó ¼ þø»ó ßðï î öó ó« ûë þø¡ ¨Þðïï
:þ òúï äúÍÔ §úÊÅ ­þ Ïø» î öó
ìÅ óõå ìÅ ïå ïÍÅ îÍÅ ó íÅ ìÅó
óåÝ óõå ðÝ ¨éÒïó îÍÅ óõå îÍÅ ïó
 
þð¾ Íó úïÍå ìÅ óé ìÅ þð¾ òúï «é ûð¾ þð ûíÞ« íí ûðÞú
 òú¶ ìÅ öó úïÍå ìÅ óé òóÏú ñ» Ѿ úïÍå îÍÅ óé îÍÅ
 ¨óéÒ òúï ýÍ þé ñ» Íó òú îÍÅ öó úïÍå îÍÅ òúªð» Íó
­òú äÞï öó úïÍå
ìÅúï ÆøÌíó ÊúÖí «éÆúÖïí öóéÔï íóÅÊÿÊ ó)
(§í¸í ìÖåí îÍÅú ïó ¬
äíÒ Íó þ «» õ»ïÒ õ òúï òóðïíÒï þ Äï î ó» Íó
 ­þ «»ó Å«Òï î öó ó« þ úé ÊðÒ¾ þÒ þð ñúÅíÖ
:þ òúï Í«ÈïÍÊ
úíÝ íí ûíÖ ûðí íÞå ï óôó Å«Òïí
äíÒí úÅ ïó üÍÈ éÍ« ó öÍï îíÒó
 
èú þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ûð ûÒ» þ î öó Å«Òï ûðÞú
ÊðÒ¾ þð ñúÅíÖ äíÒ þÒ» Íó úÊ ÎóõÂ ûõé Íó úé «Íï öÊ¡
­úé
(µøóé úÊúÔÍ «éï:ÅåÖ ìó Êí»)
:þ òúï üûÍúëïíÝ Íó
ñúÊíì¶ ìÞå èÒï«ú ïðó
 
­ûë þø» üÎé¾ ìúíÊ ú þÒ î þé òóëóí èúð ûðÞú
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅÖ :Êí»)
 è« þíª¾ þÒ þðó ÍÛ þé ¨úÊ»ð ¨óïÞï îï« þé ¨ðÒ ì
 Ñ þõ« ¨óïÞï úíÝ æå«ï þé òóðïíÒï òúï îÒ þøúðÊ ûÍó¾
ûðóÈ ñ¡Íç òúï öÍúáó òóÒúí òóÒÊ îøóÒ ­òú¶ Å«Òï þøí
 ûð¾ ­þ Å«Òï ðÍé Íú« ðõé þøí þé ñúéÒï ó ùÍá Íó
ïÝ Íó ûïÔ ïÝ þ ßðï ðóé¾ þøí þé íÅï ì¶ Íó üÍÊÍ
­þ úé ßðï þÒ û«ÈÒ þÒ þð üóÚÅÚ
 
­:ù«å«Ò
:òúï ìøÒï ñ ñúÊ ùïíÝ òú þ«ïÍå úé
 ûé ñúÊíó ó ÍÊ «ÔÍ ûúÍç þð¾ ¨ðÒ ì Š͸é òªú ()
 ÊçÞðï ìåÅï ûé äúÍÔ ¨Þð Íó ûðóÈ ñ¡Íç ñÊ þé îøóÒ Í¾ ¨åó
¨ÍÙÅÍÊíï ðõé ú úé þ «ó ðõé ÊÞ þé Ñ Íó òú þ«Íé
¿òúªð ú òú þ«éÒ õé
 Å«å ðÒ ú ðï þøí þé ó¸ ìÖú óé ÄóÍ ûé ñúÊíó ()
ó ÏúÏÝ Íó þ «éÒ õé ÊóÈ óé Ñ úé þ «» úé ó» ðõé Íó
¿òúªð ú þ «éÒÍé óÝÊï òúï Ñ óé Å Íó Íç
­:ó»í
 ûðÞú þ ¨¸ þÒ ùªçå ìóç Íó ÅúÅÖ §úÊÅ ó¸ ìÖú
  î èúð ûõ ûÒé öÍúáó úÚ ïíé Íó äúÍÔ ÊóÍÊ îúÍé ñ¡Íç
 ó¸ ìÖú þé òóëóí öÊðÏ ­þ Ïø» ðÂ𪾠óé ñïíÒï ó¸
 òóÒúí ðï îøóÒ ­þ «Â𪾠öÊøå Ñ óé òóÊÍï þÒ þðÍé
 ú òúï ñ ­òú îÒç ûé ó¸ ìÖú Ò ú ûÒÍ Íó
 ó îð þø» úé þÒ ÕóíÈ Íó ¨úð ûõ î ú é þ ûÍóÍÙ
òó»«Åï Íó òóÊðï ¨ÍóÍ٠; ßçóï Ñ Íó ó ð ØÍá ûé Êóïð
 Íó òóÍÊ «ÔÍ Íç ó ÏúÏÝ þø» úõé ðõé óé òóÍúçå Íó
 óé ñ Íó òúªð ßçóï ¨óÝÊ ú é þø» úé ð óÝÊï óé ùúðá
­òúªð õ ðíõé ðõé ú
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman