[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ÍÊçï ûé ûôÎÊ

­:ù«å«Ò
 þé þíøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó îÍé þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
ú þ ÍÍçï ÍÊçï ûøóé ûé ûôÎÊ òúï öͪÚï ¨ÞúÍÔ é òúï ýÍ
 þíó ûôÎÊ îé þÒ ÍÊçï Ñ ¿ ûð«é ó« þ ÍÍçï ÍÊçï Íë ¿ òúªð
 ó« ­þ òúï ûåð ó» Íë ¿ òúªð ú þ Ïø» Ïïð þõÂú¾ þé îï
 þé îï þÒú úé Ïúð ¿ûªúÏ« ú þ ûïúÍÅ« öóÍéï þ îÍÅ úé
 ûé òóíÒ ûøé ÂÍë ¿ òú¶ öÊÝ »ó òúÏïð ûøó ûôξ þõÂú¾
Íé ýÊ þíóÅ öÊúÏ þÒ öÊúÏ þé «é Í«Þï ­òó ð òóúé òúÏïð
­òúøïÍå ÍóéÔï
(òâï µøóé Íó¾ î» ÊïÅï Øúå ÛåÅ:ìøÒ)
­:ó»í
ûôÎÊ þøí Ñ ­þ ú¡ îéÅ þðôÎ ûôÎÊ òúï §úÊÅ Í«Ò úÍç«
­þ »ó èúÊÏð þé ñúççÅï Íó »óí ñï úÍç öÊéóï ¨ðÒðõéÍ
 ûôÎÊ öó é þ ¶Í ìïÝ ûªú îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð ÊóÈ
­þÍ þ«õ»ïÒ öðë óé þðËðï Íó þðµé óé
ú ïªðÝ íí ûÙÍ ÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ òúï äúÍÔ üÍÈ
:é þ úë úé ìçð ìÞå
 ¯ þÒ ûõ« û«ó ûôÎ þÒ Ñ ó» Íé Îé¾ òúï ûõµï ûôÎÊ öó
­þõ« þ«úÊ
(ÍåÛ îúíç« Ñíí «é îóÊ Êí» ûÍÈ)
­þ ¨Ôï èú ÍÊçï ûé ûôÎÊ é ó îóíÞï ú þÒ ìÞå Ñ þé ñ
:þ òúï Í«ÈïÍÊ
«Ùçí õúå «ðÒíó
­þ ¨ðÒ ÍÊçï ûé ¨Ôï èú òúï ûôÎÊ ûðÞú
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí»)
 îé þÒ ÜÍÔ ÊÅ Íé ¯ Íó ó þðóµé ó þðóËðï ûôÎÊ Ìªí
­þ ûïúÍÅ« öóÍéï ¨ïï ûé æÒå Íó ­þ æÒå ó þðÍé
:þ òúï Í«ÈïÍÊ
 æÒå «ïï öÍéúó
­þ öóÍéï ¨ïï ûé æÒå ûðÞú
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí» ÖÈíï)
öÍóÊ óéð ûë òúø» ûôξ òúÏïðó» þõÂú¾ þé ÕÈÔ þÒú Íó
:þ òúï Í«ÈïÍÊ ûïÔ ûó«å ­þ »ó ðôξ
õ«ÊÝ »« îúÍÅ«í «ôÍé ßï ¨úÊ öóíÖ ìé
þé ïúÍÅ« ¨Íé ó» Ïïð öó Í ûðÞú
­þ »óðµóí Ñ ûøë ûôξ «Ò
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí»)
:þ òúï æøçÅí ñúú« ­þ öðë ûõ ðð îï óé æÒå
ÝÍÔ «ðô îõúíÝ »ó Êç ó ïúÛÞ« «ïïíí ïúÊç« ûå
 ­þ îúÛÞ« ûé Ñ ðÍé Îõé ; ¨ïï Öðï óé æÒå ûðÞú
(:ÅåÖ :Êí»)
 ­þ »ó ÝÍÔ ¨ð ûé Ñ éúíÅð¡ÍÊ
:þ òúï Í«ÈïíÍÊí ûíÝ üóÚÅÚí «úÔÅ Íó
ÝÍÔ «ðô îõúíÝ »ó Êç ó ïúÛÞ« ïúÊç« ûå
þ îúÛÞ« ûé Ñ ðð îïóé æÒå ûðÞú
­þ üÍóÍÙ¨ð ûé Ñ ÝÍÔ é»
(µøóé «úÍÞí ««éïí :ÝóÚï :ÅåÖ ìó Êí»)
 öÊÝ ñ òú ûøë ûôξ òúï ùÊ«ç ûé æÒå òúÏïð û𫻠̪í
­òó ûé òóíÒ ûøé ÂÍë þ »ó
31-07-84::îíÝ ûíÞ« ííó
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman