[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ûôÎÊ

îéÅ ûÝÍÔ ûôÎÊ

­:ù«å«Ò
 úé ó« þø» ûõéÍ ð ûôÎÊ Íë Íó ¿ØÍå ú þ ¨ðÒ ðõéÍ ûôÎÊ
¿ ¼ó öðë
­:ó»í
 èú ûðÞú Ùç èú ûÝÍÔ ÍÊçï ûé Ñ Íó þ »ó ðõéÍ ûôÎÊ
:þ òúï Í«ÈïÍÊ ­þ ¨Ôï
«Ùçí õúå «ðÒíó
­þ ¨ðÒ ÍÊçï ûé ¨Ôï èú òúï þíïÞï þé ûôÎÊ ûðÞú
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí»)
þ öÍúé öðë ó» þ æÒå ðõéÍ îé þÒ ûÝÍÔ ÊÅ ú ðõéÍ ð ûôÎÊ
­þø» úé ÍÍÖ Í¾ ìïÝ Ñ é»
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­:ù«å«Ò
:òúï ýÍ þé ìøÒï ñ îÍé ùïíÝ òú þ«ïÍå úé
¿öÊéóï Íúá ú þ öÊéóï ¨ðÒ ðõéÍ ûôÎÊ  ()
¿þ îéÅ úé òúï ¨ÞúÍÔ þøí þé þíó þðóµé Íó þðóËðï ûôÎÊ  ()
¿ òúøïÍå ¨ÅÙó ûé ìøÒï ñ ûðͪï þøÍ
­:ó»í
 »óí ñï úÍç öÊéóï ¨ðÒ ðõéÍ ÍÍ þé ûõµï èú ûôÎÊ  ()
­þ »ó èúÊÏð þé ñúççÅï Íó
­òú¶ æÒå þíó þðÍé îé þÒ ûõµï èú Íé óµé ú þðóËðï ûôÎÊ  ()
15-12-79::îíÝ ûíÞ« ííó
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman