[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ÍÛð ó ÍÙÅ ûíÞ« íí

ðó
­:ù«å«Ò
òúï íøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ ùïíÝ òú þ«ïÍå úé
 ú óé ÅÖ ûóíóï èú þð Ñ é ªé þð ÊúÏ þÒ »ï é
óé ÊÈ ó» Íó þ òúªð ÍÛð ó ÍÙÅ ÊÈ é õ« ðÒ þ«ªé
 ûÝÍÔ îÍé öÍ ­þ Íåé öó þðï ú þð» ÍÛð ó ÍÙÅ
­þø» úÊ òúï ûðÔóÍ ûé §úÊÅ ó ñ¡Íç ûó«å
                   (ûÂÍé Ê¡ ìç Í«È ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
Í«Ý þé ûðÞï ñ òú òúï ¨âí ûðÞï ó» þé ÍÛð ó ÍÙÅ
 ­òúªð Ïø» ðíó Ûåí ñ ; ¨Ì ûé ûíÞ« íí þÒ
 «é Í«Þï ó äóÍÞï ûé ¨âí ûÍÝ ûðÞï þé ÍÙÅ
 :òú þõéí ú òúï öÍúáó ÄÅÖíÍ«Èï Íó Ê»ðïí
þ íõé îíõé Ïú ó» ë» ûé þðó ÍÙÅ ñÅÖ ûéúÊÏð
 Íó ­òú þ«ªé ÍÙÅ þÒ ó þðïÒ þé òóõéð¡ »Å
 ûé þíúôË þé éð¡ òúï ÆÅÖíÍ«Èï ûðÞï þé ÍÛð
 ðÍé ÍÊ« ó Íéå« òúï Íï ûÒé ûðÞï þé ÍÛð é» ûúÒ
 ìï« òúï Ïú ûÒé þÒ éð¡ Íó ðÍé öÏÊð é Ïú ûÒé
 Í«Ý þé ûðÞï ûóâí þé òóÛåí òóðóÊ ñ ­òú þõéí ðÍé
Ûåí ñ ìúó« Íúâ ­þ »ó ðõ»ïÒ è¾ óé ûíÞ« íí þÒ
 ûðÒÅ ùïÒ þøí ûÒ ­«éÒ» íó òúªð ; ûíÞ« íí óé
ñ¡Íç ­òú òúªð ìïÔ ¨åÖ ú îÒ ÍóÚ ÍÛð ó ÍÙÅ òúï
 û ð Íó òú þø¡ þøí þé ûíÞ« íí Ûåí ú òúï §úÊÅ ó
 þð ñúʪ«»ï ïø¡ ó ñúÞ« Íó îÍé ÅÖ
 þé ñúÍÈ«ï ­òú þøé ìïÞ«Ò þøí þé ûíÞ« íí Ûåí ú
ÜóÍÔ ðªé ÍÛð ó ÍÙÅ óé ûíÞ« íí þð òóëóí òúï ðïÏ
 ûé ùïíÝ Íëï õ« úÊ ÍÍç Íåé þÒ þð ùïíÝ ØÞ ó« úé
 òúï Ñ é þøí Ñ ­þ òúªð Íåé ú é úïÍå þð ¨ú͸é
Ï»ï ûðÞï þé ÍóÙÅ é ûé ú ìúó« Íó þ ñéïï ìúó«
 ú ó« òúø» þøí ÊÍï ¨úøóÍ ûðÞï þé ÍÛð Íó þé îíÝ
:þ òúï Í«ÈïÍÊ ­þë òúø»ó òúï ûðÞï þé ÍúÖ ó îúíÝ
Íåé Ñúí ÍÛð ú ó ÍÙÅ ú
:õéí þð «ïÅÍí úíÝ ûïÔ ïíÝ Í¾ Ñ
óô í «¸í¸ ûó»ð ñï ñóéúï ßøÔ îíÞí ûðïÞ ÍóÙÅí ñå
 ûðÞïíå ûÍú íí ñ îíÞú îí «úÿÍí ûðÞï ÍÛðíó îõÞÍ
ûÍú ñï ú îíÝú
             (µøóé úÊúÔÍ «éï Íó ÅåÖ îóÒ Êí»)
 òúªð Íåé ðªé ÍÛðúÍóÍÙÅ ú éðªé úé Í«ÈïÍÊ ÅÖó«
 óé þðªé ÍÛðóÍÙÅ þð ùïíÝ ØÞ  é  þ  ìúíÊ  ;  ¨ Ñ
ú þð Í«ÈïÍÊ ÅÖ  þøí  þé  Íéð þé Ñ õ«  úÊ  ÍÍç Íåé
ó« ó ªé  ð  Íåé óé  ÍÛð ó ÍÙÅ þð  ÕÈÔ ûÒé  Íë õéí
­ë þø¾ ÍÍç ûðÞï þ Íó óâí ìóç é Í«ÈïÍÊ ÅÖ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman