[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

 ¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé ¨Þð ìåÅï

­:ù«å«Ò
:èíÛÊï ÅÖ ñúÊí Íçó ÊïÅï û«åï ðóï ð» îÍ«Åï
«Í ó íí «ïÅÍ ó îéúíÝ îÒí
¨Þð ùÔÝ Ïïð ÊÞ Ñ¾ þé Íðï òúï Ê»Òï ûÍï é þ ú íøÒï
­þ û«ó ÊçÞðï ìåÅï ûé îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ìóçï ìóÒÍ
 Ïø» ðôξ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóçï ìóÒÍ ¨Þð òúï Ê»Òï úé
 ðÍÌð òó¾óÍ Íó òú þ«ëí ýÍÞð êóí ñÍóÊ þé ¨Þð Ïúð ¿þ
 ìÅ íøÒï òúï ûðÔóÍ ûé §úÊÅ ó ñ¡Íç ­òú þ«Íé Óú¾ ûõ
­ûëó ÓÏóð ­òúø«
(ûÂÍé ñÿµ ûëðÍó ûçóÍå Ê»Òï ßï» ñúíÖï :ñúíøÒ)
­:ó»í
 §úÊÅ ­þ ¨¸ þÒ §úÊÅ ðÍé ÊçÞðï ìåÅï ûé ¨Þð òúï Ê»Òï
:òú ú Ûåí þé ûÌïÍ« þ ¨úóÍ ú òúï òó«é ͸é ûé
Ê»Òïí ûå Íðï ñÒÅí ßÙú
ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ñÒÅ ¨ÍÙÅ ûðÞú
­õ« «» õéÍ Íðï òúï Ê»Òï þøí þé
 îúÍé ûð Íéó ýÎõé ; Ñ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ñÒÅ ¨ÍÙÅ
 Íó þõ« þ«Íé úðÒ òú«Þð òúï ñÔ ûé îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ
 ûÒ ­þõ« þ«Íé ðÒ îÍé ÅÖ Íó îÒíó öóíÖí úíÝ ÍóÙÅ
¨ÍÙÅ þð îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ îúÍéûð §Ý þé ûðóÈ ¨Þð
:úïÍå æíÞ«ï þé ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ñÒÅ
ó ÍÈåúï ÑÊçí ÄóÍ ñÒÅ Êúÿú íí ñ
îíÒó úíÝ ííûíÖ íí ìóÒÍ ñÝ Æåðú
 
 ÊÊï ûé ñÒÅ ¨ÍÙÅ þÞúÍÌ þé ñúï ìúøÍ» ûíÞ« íí èÔ þ
äúÍÞ« ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ú è« ÍúÊ ûð«» þ «ïÍå
­òú¶ þ«¶Í þ«Íé ¨ÞåÊï þÒ ð» ûé ¡ ú òú þ«¶Í þ«Íé ñú
 ûíÖ íí ìóÒÍ ñÝ Êó ñÌú«Ò ó îóÊ ÖÅ üÌïÍ«)
(ÍÞÔí ÊÔð ûå ù»ï îíÒó úíÝ íí
­þ Ïø» ðÍé Óú¾ úʶ Âé óé òóðóÈ ¨Þð
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman