[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îÍÅ þé òóÍóð» ìÅ

ùÙÝ

-:ù«å«Òí
óé Íóð» é òúï ýÍ þé þíøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 ú þ «»ó ìÅ öó»óí ñï Íóð» ÍÒ ÊÞ þé þðÍé ÆÌ
ñ¡Íç ¿þ Üóðïï Íó îÍÅ ðõé ñ» òú ûõ ûÒú òúÏú Âé
­òúøïÍå ÍúÍÅ« ¨» íóÅ ßï ¨ÍÝ ûªçå Íó §úÊÅ ó
(ûÂÍé Ê¡ ¨çúí ÊÈ öÊð:ìøÒ)
­:ó»í
­òú îÍÅ òúÏú ¨Ò ûõ ÊÞ þé þðÍé ÆÌ òúï Íóð» ìíÅ Í
:þ òúï ûïÔ üó«å
ÍéÌíó ÄóåÒïí îÊí «ÞÒ ìóéïí ñóúÅí ùÏ» ñï ¬ îÍÅúï
öÍÍïíó «ð¸ïíó öÊâíó ìçíó ñúÔðó
:þ îÍÅ ðõé ñ» òú ùÏ» ¨Ò òúï òóÍóð» ìÅ
ÊóÊá ()  ºÍå ()  ýÍó¾é ()  ÍéÌ () ñóÈó þðª ()
«¾ ()  ð¸ï ()
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí») 
­:ù«å«Ò
òúï òóÍóð» ìÅ é òúï þíøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 ¨úðÝ ó» ¿Ïø»ð þÒ ñóé Íó òú Ïø» ðõé ùÏ» þÒ ñóé
­òúøïÍå
(ûÂÍé ÊïÅ ÍóéÔï:ìøÒ)                                                         
­:ó»í
òúï Í«ÈïÍÊ ­þ îÍÅ ðõé õé ùÏ» ¨Ò òúï òóÍóð» ìÅ
ÍéÌíó ÄóåÒïí îÊí «ÞÒ ìóéïí ñóúÅí ùÏ» ñï ¬ îÍÅúï
öÍÍïíó «ð¸ïíó öÊâíó ìçíó ñúÔðó
þ îÍÅ ðõé ñ» òú ùÏ» ¨Ò òúï òóÍóð» ìÅ
 òúÊóÊá îçï Ôú¾ ðÈø¾ ýÍó¾é ÍéÌ ñóÈ ó ª
«¾ Íó ð¸ï
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí»)
­þ Ïø» ðõé ûí« öÊÍë ìÊ û»ú¬
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman