[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îÍé ùúð

 ûðÍç ûé îíÒí úíÝ îúÍ ¨ÍÙÅ

¨Ôóë
­:ù«å«Ò
ýÍ þé íøÒï Ñ ÜÍÔ ñú«åï ó îÍé ùïíÝ òú þ«ïÍå úé
:é òúï
þð¾ þÒ îéÅ þé ûíÞ« íí îíÒí úíÝ îúÍ ¨ÍÙÅ »
 þøí þé  þðÍé ñÍç  óé îíÒí úíÝ  ìúÝïÒ ¨ÍÙÅ  þµú
úµí þøí  þé þðÍé ÆÌ óé ýÊÏÅÖ ýÍú¾ Íó þøó Íú«
 þí ðÊ  îíÒí úíÝ  ìúøÍ»  þÒ äÍÚ ûé ûíÞ« íí ó«
 ­ó ÆÌ òúï þíÊ  þé îíÒí úíÝ ìúÝïÒ é« þø¡ Íé
 òªé  ¨Ôóë é Ñ  ó«  úé ÆÌ ðÊ þð  îíÒí úíÝ îúÍ
¿ úë õé öÊðÍÊ ûøóé ú ûøë þí Íé õµ ê¡ úë úÊ ¯ð ¿ úë
­òúøïÍå ¨ïÅÍï ó» Ñ ûðͪï þøÍ
­:ó»í
 ­òú þøë þøé ñú ìóç äí«Èï òúï ÍúÒå« òúï ýÍ Ñ
 òúï Þé  ðÈ êðúÒ  þé  ðÊ Ñ é þ  æå« ó« ; Ñ
 ¨úÅ ûé  îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ Íó  þõ« þøë  þõéÍ
 íí ûÙÍ  ÍúÏ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ ­þõ«  ÛóåÅï è« ûÍÛ
 íïÅ  ; éï  þð äÒóú ñ º»Å òúï  þðïÏ þé ðÝ ûíÞ«
 Þé  Íó ûõ« ûøë  êí ê¡ òúï Þé ðÈ  þÒ Ñ» õ« úé
 òúªé öÍéÌ« é Ñ ¿ ó úé é òóëðúÒ ó« ­õ« úëó îʪðï
 óé Ñ» þ öó ìóç ÍóªÔï öÊúÏ æíÞ«ï þé ¨Ôóë ­«íï òúªð
Ñ é þ õéí òúï üóÖ ÍúÒå« ûð¾ þð üóÖ ïíÝ
­þõ« þøë õé Íóð» ¨Ôóë
                       (îíÝ ûíÞ« ííó) 
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman