[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]


¨úðïú
 
ú  òú  ñÔ  îÊç  «  ÍÒ  ûé  íí 
ú  òú ñÒð öó òÒð òúªð Ò ñ 
òúªð   þ    ««   ñïú  ó«  ñ¡Íç 
ú òú  ñ» üÍúï þ «ªé ú ñïú
 

ûíÞ« üÍ ÊÔÍ
 ¨úÊ òúï Ñ òúªð ë» ûé èÔ ûøóé (ñ¡Íç) «é «Í Êðí öó
òúõéÍ îøç Ïïð Íó òúøí ñïú þõéúÊ þ ó» öó ­óé òóíó ÍË þ
 ûðÞú) òúøõµ òúï öÍ üÍï þÒ òúï üÏóÍ ûøó üÊ üÍï Íó
 üÍªï« óÅï ý ó» ; Ñ òúøí ñïú é öó Íó (òúÍé ÁÍÈ
ûó ­òúõéÍ ñúçú ; ¨ÍÈ¡ Íó Í« þíª¾ þÒ î« ó» Íó Í« äÍÚ
þðÂ𪾠óé ÊÍï ûó Íó òú ; ¨úÊ þÒ äÍÚ ûé Í þð¾ êóí
(öÍçí « :¨ú¡) ­þíó
 ò óÍé äÍÚ ûé Íâïú æÍÔï ðï é òúªð ú ûéúð ìÖ Âé
«é Íó òó«ÔÍå Íó ¨ïúç Íó ; íí þøí ñïú é ú ûéúð ìÖ
(öÍçí :¨ú¡) ­Í¾ òóÍïâú¾ Íó
 ÍË ìÊ þé ñ (ó«) þø» úé Êú íí » é òú ûó þíó ñïú
 ñïú ñ (ó«) òúø» ûôξ òú«ú¡ ûé Ñ Í¾ ñ » Íó òúø»
(ìåð ;:¨ú¡) ­òúÍé ÒóÍõ ; û Í þð¾ öó Íó þø¾ ûçÍ«
ñ¡Íçí ï»Í« ûå ñïúÏðé
úíÝ íí «ïÅÍ üóíúÍ ÊÊ»ï ÙÍ ÊïÅ îï ¨ÍÙÅ ûíÝ 
îúÅÍí ñïÅÍí íí îÒ
ñÒÅ Íó îÒ ñïú
 :1 Íïð §úÊÅ
îÏóÍ èú é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÚÈ ñ ÍïÝ ¨ÍÙÅ
 èú é þõ« ÍÙÅ òúï ¨ïÊÈ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ
; Ñ þõ« öúÒ ¨ª ì Íó ÊúåÒ ¨ª ýξé þé Ñ» ú¡ ÕÈÔ
«ðª¾ þÒ ûøóé þÒ òúï î Íó þõ« ð ÍÛ ûõ ͸¡ þé ÍåÒ
 Íó úë µú úÍç í þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ç¡ öó õ« ð ûõ
 ûíÖ íí ìóÒÍ ú ó ÍÏë ØÍÝ Íé éÍ Í¾ óðÏ þð¾ « þð¾
îíÒ :úïÍå þð ¡ ­þøú« æíÞ«ï þé îÒ þõ»ï îíÒó úíÝ íí
Íó òúªð ÊóÞï ûøóé óÒ þé ûíÞ« íí é óÊ ûóë î« é þ ú
îøç Ïïð Íó òú ìóÒÍ þé ûíÞ« íí (îíÒó úíÝ íí ûíÖ) ÊïÅï
 ¨ÝÚ«Ò Íë Íó óõéÍ ýÏóÍ þé ñÙïÍ Íó óÊ öóéÏ Íó óÍé
òúï úïÍå ÃÒ þð ¡ úé ØÍÝ þð Ñ ­óÍé íí ¨ú ÀÅ ó« ó
 þ «Íé ûõ æúÊÖ« Íó þ «Íé ìóÒ û ÊóÈ é ó »Þ«
­þøú« æíÞ«ï þé ñïú þõ»ï úé ØÍÝ Íõ¾ (þ «ð» é úóë)
Ñ Íó òó«é ûé Ñ Íó òó«ÔÍå þé Ñ Íó ûíÞ« íí î« úïÍå
 ­ÿ ñïú ; ÍúÊç« üÍ ûõ Íó ñÊ þé ¨ÍÈ¡ Íó òóíóÒÍ þé
æíÞ«ï þé ñÒÅ þõ»ï úé ØÍÝ Íõ¾ úïÍå ÃÒ þð ¡ úé ØÍÝ
éúÊ þÒ î« úóë é óÍéþÒú ¨ÊÝûé ûíÞ« íí:úïÍå­þúø«
òúªï« öó é óõéÍ ñúçú ÍóÍÙ ú ó« þéÒó ð ú Íë Íó ó þÍ
 ­þ û «õéúÊ
(üÍÈ) 
¨åÖ ó ¨ÍÊç ûíÞ« íí
:2Íïð §úÊÅ
îÍé ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ üÍåá ÍÌ ó ¨ÍÙÅ
 ýÍúï ý ó ûíÞ« üÍ ÊÔÍ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 Í¾ ýÍÒóÊ èú î« Ñ¾ úé îÍÅ óé îíÛ Í¾ ¡ þð¾ þð òúï !óÊð
Íëï ó þøó þéµõ þÒ þ«ÒÍ Ò î« óÊð ýÍúï ý óÍé ð îíÛ
¨úÊ òúªï« òúï óëðï ¨úÊ þÒ »ï Ѿ òóÊ ¨úÊ òúï óé Ñ»
òÿõé òúï óé Ñ» Íëï ó þéóõ Ò î« !óÊð ýÍúï ý ¼ òóÊ
 î« !óÊð ýÍúï ý ¼ òÿõé òúªï« òúï óëðï ðõé þÒ »ï Ѿ
òúï óëðï Ñí þÒ »ï Ѿ òÿ𪾠òúï óé Ñ» Íëï ó þëðð Ò
 òúøÚÈ ñÊ ¨Í î« èÔ þ !óÊð ýÍúï ý ­¼ òÿ𪾠òúªï« òúï
 ¨Íåâï þÒ »ï Ѿ òó «úÊ ÓÈ öðë îï« òúï Íó ó þ«Íé
­¼ òóÊ ÓÈ òúªï« òúï óëðï
þõ»ï î« é þ«éÒ Ã𪾠òúªð è« ñÖçð ýÍúï î« !óÊð ýÍúï ý
þõ»ï é þ«éÒ Ã𪾠òúªð è« ßåð ýÍúï î« ÏëÍ Íó óÊ ñÖçð
 ñÒð îï« ûðÞú üÍÈ¡ Íó ª¾ Íªï« Íë !óÊðýÍúïý óÊ ßåð
 òúø»ó æÚï þé ìÊ þé ÕÈÔ ñúÍ« ûç«ï þÒ òúï î« ñ» Íó
 ýÍúï ý ­þ«éÒÍé òúªð åÙ ûõ Âé òúï ûÔÊ ûÍúï ó«
 æÚï þé ìÊ þé ÕÈÔ ñúÍ« ÍÊ ñ» Íó ñÒð îï« Íë !óÊð
­þ«éÒÍé òúªð ñÖçð ûõ Âé òúï ûÔÊ üÍúï ó« òúø»ó
 Í¾ þÖÅ èú þé ñúïÏ ñ» Íó ñÒð Ò Íë !óÊð ýÍúï ý
þé ìóÒ þé Ñ óé èú Í òúï Íó òúëðï þÒ »ï Íéó ýÎõé
¼ó îé ð« äÍÖ òúï þðÏÈ ýÍúï þÒ Ñ ó« òóÍé ÚÝ æÚï
 Âé ûðÞú) þ «ó îé þÒ þðíË þé ûøóÒ òúï ÍÊðïÒ é ð«»
òúï òúªð» òú ìïÝ ýÍªï« ú !óÊð ýÍúï ý (¼ó ð îé ûõ
¼ òóÊ íÊ Íó¾ ñ òúªï« òúï Íõ¾ òó «Íé ÍïÔ þøí ýͪï«
 Íó ýÍé Ê ÍéÔ ûíÞ« íí öó ó« þø¾ ûøõ ÕÈÔ ó» Ѿ
­ýÍé ¨ïï óé Ñåð þð¾ öó þø¾ ûøÍ ó»
(îíÒï üÍÈ) 
ñó«Ò Ãð¾ þé îÒ ñúÊ
:3 Íïð §úÊÅ
îÍé ûð é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
îøç ; òóÏú Ãð¾ Êúð ûé îíÒ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 ûøóé óÒ þé ûíÞ« íí é ðúÊ ûóë ûé ¨ Ñ þ ûøë ûé
Íó ýÊð ÕÈ þé Ñ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÊïÅï Íó òúªð ÊóÞï
Íó ðÍé ÀÅ Íó ðúÊ öóéÏ Íó ðÍé îøç Ïïð Íó òú ìóÒÍ
­ðõéÍ ýÏóÍ þé ñÙïÍ
(îíÒï üÍÈ) 
ìó ÚÍÔ ûé æÅ ñúÊ
ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ :4Íïð §úÊÅ
 ñïóï ûõ ûøóé þÒ òúï î« úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÛÞï
 Íó Êó ûé Ñ Êíó þé Ñ þÒ òúï é è« » «éÒó òúªð
­òÿ»ó ð Íú¾ öÊúÏ þÒ òóëóí Ò
(îíÒï üÍÈ) 
þ ñ» ûé ñïú îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ æÔÝ
 ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ îÔ ñ ííÊÝì¨ÍÙÅ :5Íïð §úÊÅ
ØÍÝ òúï ¨íÒÍ ö¼Í þð ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ÍïÝ ¨ÍÙÅ é þ
þé ñ» üÍúï þõ»ï ¡ îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú ûé
úíÝ íí ûíÖ îíÝóÊ ÍÍÒ òú ýÍú¾ öÊúÏ þÒ ÏúÂ Í óÒ
 ñ» üÍúï òúï þÙç þé Ñ» îÒç ûé ¨Ì Ñ úïÍå þð îíÒó
 ûé Ñ þÒ òúï é è« » «éÒó òúªð ñïóï ÏëÍ ûøóé þ
ûíÞ« íí ûÙÍ ÍïÝ ¨ÍÙÅ ­òÿ»ó ð Íú¾ öÊúÏ ûõ þÒ ñ»
 öÊúÏ ûõ þÒ ñ» ûÍúï þõ»ï ¡ !ç¡ ûé ØÍÝ þð ðÝ
­úëó ìï ñïú Íú« !ÍïÝ ý úïÍå ­òú ÏúÏÝ
(üÍÈ) 
îÞð þíóúðÍé ¨Åï ûÂÒ þÒ îÒí úíÝ ÍóÙÅ
¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ èíï ñ Ñð ¨ÍÙÅ :6 Íïð §úÊÅ
 ìóÒ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ìóÒÍ þð ÕÈÔ èú é þ
 úïÍå ¿ûë þø¡ é ¨ïúç îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú úé
 ¨ª ð ûé ØÍÝ þð Ñ ¿þ ûé üÍú« úé þðó« þøí þé ¨ïúç
 ð« ñéúí þçÊÖ û ð Íó ýÏóÍ ð Íó òú ûé ßï» òúÏïð ûÒ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ þé Ñ Íó ûíÞ« íí é þ ÍóÍÙ
 þé òúªð òúï ¨ïúç ó« Íõ¾ úïÍå þð ¡ ­òó «Íé ¨Åï þÒ
­þ «õéÍ ¨Åï þÒ ñ» ¼ó «Ò
(üÍÈ) 
ûëó ð ¨Íåâï ûé èÍÔï
 ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ùÊÍÊ ó ¨ÍÙÅ :7 Íïð §úÊÅ
íí é òúªð »Ý úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð é þ
ûÒé æÅð Íó óé èÍÔ öó ñéúí ýÊ ïÍå äÞï öðë ýÍÞ« ûíÞ«
­¼ þøïÍå ð äÞï óé þíó þðÍé ì«ç óé ñïóï
(ÊÿÊ ó) 
òúÏú ¨Ò ûé ¨éí
 ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ :8 Íïð §úÊÅ
 ¨Ò ûé ¨éí úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îíÝ üÊ é þ
 ¿òú úé òúÏúÂ ¨Ò öó ûé ØÍÝ þð òóëóí ­óÂ þÒ òóÏúÂ
 óé ûÒé æÅð ðÍé óÊ» ðÍé èÍÔ «Ò þé ûíÞ« íí úïÍå
 ð» êõ ¨çó þé ʪ» ðõé ìï îú«ú ðõé ÊóÒ ðÍé ì«ç
­ð¼í ñ«ª ; òó«ÍóÝ ÍÈ þ ðïóï ñïÊ è¾ Íó
(îíÒï üÍÈ) 
þÙç« þé ìï ñïú
þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ïï ó ¨ÍÙÅ :9 Íïð §úÊÅ
 ûíÞ« íí ûøóé ó» úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÒ»ï Íóð é
 íí Íó ýÍé ¨óÊÝ þøí þé ûíÞ« íí Íó ýÍé ¨Åï þøí þé
 ð¾ þð Ñ þéóÍ þøí þé û ûíÞ« íí Íó ýÊ þøí þé ûíÞ«
­úíÍé ìï ñïú
(ÊÿÊ ó) 
¨úï ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ ¨ÝÚ
 þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ óÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ :10 Íïð §úÊÅ
 þÒ òúï î« úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ é þ ¨úóÍ
 ûé Ñ é è« » «éÒó òúªð ñïóï è« ¨çó Ñ ûõ ûøóé
­òúø»ó ð ß« þé ñúÊ þøó þø ýÍúï ¨ÔóÈ
(öóéÔï) 
¨úï ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ ìóç
þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ÍéúÊÞï ñ îÊçï ¨ÍÙÅ :11 Íïð §úÊÅ
óÍ ö¼¡ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ìóÒÍ é þ ¨úóÍ
 ­ûõ ì¸ï Ñ «Ò þé Ñ Íó úë úÊ ûõ ñ¡Íç þõ»ï èÔú
 äÍÖ þªé ; üͪÒï ûð¾ Íõ ¯ú¾ ûøóé é þ úÍç ÍÊÍÈ
îÍÅ ó» Íó óð» ìÅ þÒ ÿ¾ ìÅ ó» òúï Ñ óí îõ« óé ñ¡Íç
þ îÍÅ û Òúó ó úé îÍÅ Íúï éðÅ óõ»ïÒ îÍÅ þÒ ÿ¾
­ó úïÍå îÍÅ é ûíÞ« íí é Òú»
(»ï ñ ÊÿÊ ó) 
û»ðé ûé ¨ð»
 þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ðï ñ ó ¨ÍÙÅ :12Íïð §úÊÅ
 ÊïÅï) íí í ï¬ úé úë úé ØÍÝ þÒ ñ é þ ¨úóÍ
þðÊðÊ û ûøóé ñéúí ò úïÍå ¿òúªð û ûé ¨ð» (íí ìóÒÍ
 ó« þë ÿ¡ Íé þí û ûíó þðÊðÊ î« Íë Ѿ û«ó òúªð Íúâ þé
 ûé ¨ð» úÚ ï¬ ûðÞú) ­òúªð ðÍó ¼ þíõé öÏóÍÊ þøí ýͪï«
(òú þðÊðÊ þé Ñ ÅíÖ ìïÝ Íó þ ûÂ
(üÍÈ) 
¿ñóé Íéðï
 ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ :13 Íïð §úÊÅ
 óÒ þé Íéðï úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îíÝ ¨ïÅÍ é þ
 Íéðï ûé ØÍÝ þð ÅÖ ­ûë þø» òúï ¨ð» ¨ï üÍÒ üÍúï
Íó ¼ þø» òúï ¨ð» öó ûé ¨ÝÚ üÍúï þð Ñ» úïÍå ¿þ ñóé
­þ Íéðï öó ûé ûðïÍåð üÍúï þð Ñ»
(üÍÈ) 
¨Åï þÒ ¨ðÒ
 þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ :14 Íïð §úÊÅ
 ýÍúï ý úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûíóï ó ç¡ ýÍúï é
ìÊ ýÍªï« é óÍ þÒú îÔ ó ÆÖ ó« þéÒó þÒ î« Íë þµú
 ú þµú ýÍúï ý úïÍå Íõ¾ ó ð ðúé þÒ äÍÚ ûé ûÒé òúï
»ï þð Ñ ûé ¨Åï þÒ ¨ðÒ üÍúï þð Ñ» Íó þ ¨ðÒ üÍúï
¨ð» «Ò ýÍúï öó ûé ¨Åï þÒ »ï þð Ñ» Íó ûé ¨Åï þÒ
­¼ó òúï
(üÌïÍ«) 
¨ïíÝî ûé ñïóï ìï
þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ :15 Íïð §úÊÅ
þÒ òúï î« úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð é þ ¨úóÍ
 ûõ þøí þé ûøõ þð¾ é è« » «éÒó òúªð ñïóï ûõ ûøóé
­þ «Íé þøí þð¾ ó» ýÍé ð ÊðÒ¾ ûó
(îíÒï üÍÈ) 
ñª¾ ûé ñïóï þÂÒ
 ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ :16 Íïð §úÊÅ
 öó ñïíÒï ÂÒ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð é þ
 Íó òúÍ ÛóåÅï ñïíÒï ýÍÒóÊ þÒ « Íó ñÏ þé Ñ» þ
 òúï ýÍ þé ìï ó ñ» þð¾ êóí þÒ Ñ» þ öó ñïóï ÂÒ
(ó ð ÍÚÈ ó äóÈ òúªð Íó) òúÍ ñøïÚï
(ûøÒð üÌïÍ«) 
¿þ úé ñïú
 ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ïï ó ¨ÍÙÅ :17 Íïð §úÊÅ
úéìóÒ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð þð ÕÈÔ èú é þ
 þÒ ìïÝ þõ þð¾ òúªï« » úïÍå þð ¡ ¿þ úé ñïú
 ØÍÝ ó ñïóï î« ó« ó ÀðÍ þÒ î ýÍ Íó ó ìÖÅ ûÔóÈ
ó» úïÍå ¿þ úé öðë îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú úé
­óÊ Îóõ þÒ þõ òúï ìÊ ýͪï«
(ÊïÅ ÊðÒï) 
òúÈÔ ûé ñïú
 ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ :18 Íïð §úÊÅ
 70 Í«Ò ûé ñïú úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ è¾ ûð é þ
 ûíÞ« íí é þ ðªé ú ñúÍ« ìÙå òúï ñ» òú òúÈÔ ÊøÏ þÒ
  Ïú öÊ äú¬« ûÒé ñúÍ« ûðÊ Íó òúªð ÊóÞï ûøóé óÒ þé
­þÇÔ èú ûé ñïú ûõ ¨Íúá ó úÅÍó þ ðúÊ µ þÒ þ«ÒÍ
(îíÒï üÍÈ) 
ñïú ; òó« ÍÂ
é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ûíÝ ¨ÍÙÅ :19 Íïð §úÊÅ
 ñïóï è« ¨çó Ñ öÊð úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ûð
íí é ýÊ ûóë ú þø ð ñïú ; òó« ÍÂ è« » «ó òúªð
 òó ìóÒÍ ûíÞ« íí òúï Íó òúªð ÊóÞï ûøóé óÒ þé ûíÞ«
þé þðÍï Íó þðÍï Íó »úõ «Ò þé æÅ þð ûíÞ« íí þõ»ï Íó
­þø ñïú ; ÍúÊç« Íó þðó öÊðÏ öÍóÊ ÊÞ
(»ï ñ üÌïÍ«) 
òú ÖÅ ÍúÊç« Ò
 Êíó þð¾ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ïúÏÈ ñ ¨ÍÙÅ :20 Íïð §úÊÅ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð þð òóªð é òú þ«Íé ¨úóÍ þÒ
 öÍúáó Ïú; Íó óÊ èðóõ¾ Îõ» î é úé ìóÒ òúï ö¼Í ûé
 ú úïÍå ¿òú û«úÊ ìÊ óé ÍúÊç« òúÏú ú úé òú þ«Íé Íú«È
­òú ìïÔ òúï ÍúÊç« ûõ òúÏúÂ
(»ï ñ üÌïÍ« ÊïÅ) 
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]
ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com