[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

þ äÞï öóÒó

:21 Íïð §úÊÅ
Íóð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
 üÍúï þð ûíÞ« íí èÔú úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ î»Òï
ìïÝ Í¾ Ñ é è« » úÊ ïÍå äÞï óé òóÒóÒó þé ñ þÒ ¨ï
­òúíÍé ð ÍªÛ þÒ ñÏ ú
(îíÒï üÍÈ)
¨Ìí ûé ñïú
:22 Íïð §úÊÅ
 íí ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ
 þë òó äÖó ñú« ú òúï Ñ» úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 íí ûíÖ ìóÒÍ Íó ûíÞ« íí é ú ìó ¼ þø¾ ¨Ìí ûé ñïú öó
 Ñ» é ú îóÊ ó öÊúÏ þøóÒï îï« ¨Åï ûé îíÒó úíÝ
ó þøí þé û ûíÞ« íí äÍÖ ó ¨Åï þÒ ûõ þÒ ÕÈÔ
¨Íåð ûÒú þÒ þÒ þðµí¾ äÍÚ ûé Íåé ÊÞ þé ñïú é ú îóÒ
­þ û«ó þÒ þð» þíË òúï ê¡ ûÒú» ó
(îíÒï üÍÈ)
ìóÒ î òúï Íç
:23 Íïð §úÊÅ
ûíÖ îÛÞï ûð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ
Íó þ «» õéÍ òúï Íç óé ýÊÍï » úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
«ðÒ ¯¡ ûé òó«ó» þé ñ öó ó« òú þ«» Ѿó ûõ«Ò þé Ñ
òú þ«õÂó¾ Íé õµ þÒ òú þ«¡ þ«ÔÍå óÊ Ñ¾ þé Ñ Íõ¾ þ
æíÞ«ï þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÊïÅï ¨ÍÙÅ ûðÞú ÅÖ ñ ó« é
 ûíÞ« íí öó é òó «úÊ ûóë òúï þ «ªé ñïóï ¿õ« «ªé úé
 ð¾ é þ «» ªé þÒ Ñ ó« òú ìóÒÍ þé Ñ Íó ýÊð þé
ìÊ òúï þðõµ þé ¨ð» þð ûíÞ« íí þÒ» þí éúÊ ðõµ ÇÏóÊ
Íó æåðï » ñéúí þ «úí éúÊ óé òóðõµ òóðóÊ ñ öó ó« úÊ
 öÊúçÝ úé òúï ýÍ þé ÅÖ ñ ó« é þ «» ªé þÒ Íå
òúï þõ« þ«ªé êóí ó» «ð» òúªð òúï é þ «ªé öó ó« õ« «õéÍ
 ð Íó 𪾠ð þðó« é þ «» ªé þÒ ó« õ« «ªé ûó ûõ
þÒ Ñ» þ «» Íï þÒ òóÎóõ« þé þóí þÒ Íõ¾ ôξ ñ¡Íç
òúÏúÂ îï« óÒ þé òóð» Íó ñÒð é þ «Íï òúÈúÂ ûÒú öó
­òú û«ðÒ
(îíÒï üÍÈ)
òúªð öÊúÔó¾ þÒ îÒí úíÝ ÍóÙÅ ÇÏÍ ìóÅ
 :24 Íïð §úÊÅ
 ûð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ¨¸ ñ ÊúÏ ¨ÍÙÅ
¿þ«ðª¾ ûøóéóé òóÍç ñ úïÍåÊÔÍ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 ¿ýÍï é ú úïÍå ÊÔÍ ò û» ûé ØÍÝ þð ÕÈÔ  èú
 þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ó« òúï èÍÔ ðïÏ ûé ØÍÝ
 ú Íë þ Í» úÊ ÌÝ òúï òóÍç ûé ñ óé òóëóí ñ úïÍå
ûíÞ« íí òúï ó« þë óÊ Îóõ ðÍé ñåÊ ýÊÍï î« é «ó ð öÍÚÈ
­òó Í ñÒ òúï ó» ýÊ ðÒ ûõ òúªï« ÌÝ ú é «ÍéÝÊ þÒ
 ûé íí þÒ ÌÝ þé ÇÏóÊ úïÍå þéÍé öͪ äÍÚ üÍï Íõ¾
 öð¾ ûé ûíÞ« íí þÒ ÌÝ þé ÇÏóÊ î ªé þð Ò óëðï öð¾
þð Ò óëðï öð¾ ûé ûíÞ« íí þÒ Íç ÌÝ úïÍå òú þ«ëðï
 úïÍå Íõ¾ òú þ«ëðï öð¾ ûé ûíÞ« íí þÒ Íç ÌÝ î ªé
ï ªé þð Ò óëðï öð¾ ûé ûíÞ« íí þÒ òóð«å öÊúÔó¾ ó ÍÛ
úïÍåÍõ¾ òú þ«ëðï öð¾ ûé ûíÞ« íí þÒ òóð«å öÊúÔó¾ó ÍÛ
 ì»Ê î ªé þð Ò óëðï öð¾ ûé ûíÞ« íí þÒ þð«å þé ì»Ê
­òú þ«ëðï öð¾ ûé ûíÞ« íí þÒ þð«å þé
 (îíÒï)
þ ìÏðï ûíª¾ ûé ¨ÍÈ¡ Íç
:25 Íïð §úÊÅ
 Íç » ¡ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ñï¸Ý ¨ÍÙÅ
ØÍÝ þð òóëóí ­û«»ó Í« ûôÎÊ ûé ¡ é þ«óÍ ð« ó« þ«» ;
¿òú þ«Í òóúé ; Íç þ«óÍ òúªð ;ÍéÌ þé ÇÏóÊ ó ¨ð» ¡ ûé
Íç é þ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îíÝ óÊ ÍÍÒ é úïÍå
 ìï ¨»ð þÒ Ñ Íë þ ìÏðï ûíª¾ þÒ òúï òóíÏðï ûé ¨ÍÈ¡
 ¨»ð þÒ Ñ Íë Íó òú ñÒ¡ þÒ Ñ òúíÏðï ûíó ÊÞ ó« ûøë
 íí ûíÖ îÛÞï ìóÒÍ ­òú ¨ÈÒ ¨ª òúíÏðï ûíó ÊÞ ó« ûø¾ ð
 ûøóé èð ¨ÔÅó Íé ôÎ þÒ Íç þð òúï úïÍå þð îíÒó úíÝ
­õéúÊ òúªð ÍÛðï
(»ï ñ üÌïÍ«)

þ ¨ðÒ ððï îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûðí Êíúï
:26 Íïð §úÊÅ
 îÒ»ï Íóð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÊ«ç ¨ÍÙÅ
öÏóÍ Íú¾ Í ¡ é úë úé ¨åúÍÊ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 ñÊ ûÒ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ¡ ¿¿òú þ«õéÍ òóúé
  ìóÏð þé ûÅó ; »ï ñÊ ûÒ Íó ûøó ¨Êó üÍúï ñÊ ûÒ
­ó Ïá¡
(îíÒï)

ñïú îªðÝ íí ûÙÍ ÅÖ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ îúÛÞ«
:27 Íïð §úÊÅ
 é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ïÏÅï ñ ÍóÒï ¨ÍÙÅ
 îÍé ûð þøí þé óë«åë ûé ÆíÖ óé ÊóÞÒï ñ öóÍÝ þð ÓúÍç
öó é») þð òóªð »úõ òúï ¨ïÊÈ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 òúï òóÛåí ñ ìïÝ ÏÍÚ îÍé ÅÖ (þõ« þøó ð ñïíÒï
Íé þí Êåó òúï òóÍÍÊ þé òóÔÊ òúï úé ñú þÒ òóÍå
 òó úë ûõ òúï òóÍÍÊ þé ûÔ»ð Íó üÍÒé ó ÍÖúç òó úë
þé Ñ é õéúÊ òúªð Òú öÔÊ ûøóé þð òúï îÒç ûé ÊÈ ñéúí
 íí ûíÖ ÊïÅï þÒú» òó þ«Íé ÄÍÚ Ñ îúÛÞ« ûé Ñ ûõ«Ò
öó » îÒç ûé ÊÈ òú þ«Íé îúÛÞ« ûé ñ ûõ«Ò þé îíÒó úíÝ
 Í¾ ûíúõ« ûé ûïÊ¡ ûÒé ð ûÒé ñÊ Þí é ñ ó« òú þ«éóõ«
 öó » þ «úí ìï ; ñÊ Íó ýͪ þð¾ öó þÒ» þ «Íë û
 » þ û«ó ìúïÞ« ûé îéÅ þé ñ "Íóå ó« òú þ«úÊ îéÅ ûøóé
óÙó êóí é þ «ëí þðó ÑóÒÅï ûªú ó« òú þ«ïÍå óÙó öó
 þðÎí «Ò þé ýÍÒóÊ èú þøí þé ìóÖÅ þé ûð¾ ìïÞ«Òï þé
òúï òóÏó¡ ¨Ò¾ òúï ö¼Í ûé ñ öó þë òúø»ó öÊï¡ Í¾ þðÍï
òúªð þé Íõ ö¼ð äÍÚ ûé ñ §Ý þé îúÛÞ« Íó òú þ«Íé óë«åë
­þ«éÒ éúÊ
(üÍÈ)
òúï ÍÛð ûé ÅÖ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûåÚÖï ìï»
:28 Íïð §úÊÅ
 Ñð ¨ÍÙÅ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÊ«ç ¨ÍÙÅ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÑÊç ÍóÙÅ úïÍå þð ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ
 õéúÊ ûøóé þíª¾ þð òúï Òú» ¡ é õ« ñúÒÅ ð« Íóð öͪÂ
­ÊÞ þé ¡ ð Íó
(üÍÈ)

ìï» ó ñÒÅ ì¸ï þ ó ì¸ï þ
:29 Íïð §úÊÅ
 îÒ»ï Íóð é òú þ«ïÍå ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
 ¨ÍóÖóÈ ó ñúÒÅ ÍÊç Ñ ÑÊç öͪ îíÒó úíÝ íí ûíÖ
­õéúÊ ð Íó ûøóé ì¸ï ûé ¡ þð òúï é õ«
(üÍÈ)
þ ¨éÍ §Ý èÍï ðúÒ¾ îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:30 Íïð §úÊÅ
ííìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒïªðÝ ûíÞ«íí ûÙÍ îúíÒ î ¨ÍÙÅ
 ûíÖ ¡ þõ« ïÍå îÍ¡ ; Í«Ò Íõë þé ñ îíÒó úíÝ íí ûíÖ
ûíÞ« íí ûÙÍ îúíÒ î ¨ÍÙÅ ­õ« Í¡ ðúÒ¾ óé îíÒó úíÝ íí
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð ­òúëí þðÍé ßï» ðúÒ¾ ¡ ïªðÝ
 ûíÖ íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ ¿ó ûÍÍé úé ú îúíÒ î úïÍå þð
þ«õéÍ Êúï ûé ¨éÍ þøí þé òó þð¾ þÒ Ñ î îíÒó úíÝ íí
­ó û«Íé èúõµ î« úïÍå þð ¡ ­òú
(îíÒï)

ðÍé ìÖÅ ¨éÍ þÒ ûð¾ þé óÙó þé îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:31 Íïð §úÊÅ
 þð òúï é òú þ«ïÍå ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ åú»Å ó ¨ÍÙÅ
äúÍÔ« òúï ïúÈ ÇÍÒ þé ýÎï óé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
 ÍóÙÅ é õéúÊ óé ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ì ¨ÍÙÅ Íó ú¾ ïÍå
 þøí òúï ñ«Í ûð¾ öÊÔ ìïÞ«Ò óÙó þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 Ñ» ó« òú þÍ ôÎ « äÍÚ ûé ûð¾ Ñ êóí Íó òú ýÎõé
 ð ûÒ» Íó úí ìï ; îÒ» þð¾ þÒ þð Ñ úë ìï ûð¾ öó óé
­ûí þí üÍ« þÒ « þé ûõ«Ò þð¾ þð Ñ íï
( îíÒï üÍÈ)
ðÍé ìÖÅ ¨éÍ þÒ èÍï þøóï þé îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:32 Íïð §úÊÅ
ìóÒÍ þð òúï é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ
ÓÍ« èÍï ì þé ñ î»Å é õéúÊ óé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé
òúªð Íó òú þøó þíË Íúõë ÊÍë þé ñ îÍé ÅÖ Íó þ Í
õ« þé ûÒé ûõ ì èú îíÒó úíÝ íí ûíÖÍóÙÅ é þ«Â
­ýÍë ; ñúïÏ þø» þé þð¡ òúï
(îíÒï üÍÈ)
þ ûïðª» Ê þ èÍï þøóï
:33 Íïð §úÊÅ
 íí ìóÒÍ þð òúï é þ ¨úóÍ þÒ ª»ó íí îÍé ûíÝ ¨ÍÙÅ
þøí òúï « èÍï þøóï ð¾ ¡ é õéúÊ óé îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 þ ûõ ûé ì èú ýÍúï þð Ñ» é òú þÍ ïÍå ÊÔÍ þøó
­þ îÍÅ ¨ð» ; Ñ ûé ûÊ
(ÍéÒÝ ñ)
ðïó òÿ¾ « þé îÒí úíÝ ÍóÙÅ ÅÖ
:34 Íïð §úÊÅ
 ÑúçíÊÝ öó é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ÜÍÏ ¨ÍÙÅ
 ûð¾ î ó« þø¡ úÚ ðúÊï î » òú þ«ïÍå þõ« òúï Êåó þé
 íí ìóÒÍ þð î Íõ¾ þëí þðÍé üÊí» òúï þðÍ« þÒ òóúÍóÒ
­úÊ Òó óé èÍï òÿ¾ « þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ
(ÊÿÊ ó)
¨ÍÖð ó Æ«å §Ý èÍï þøóï þé îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:35 Íïð §úÊÅ
 þð òúï é òú þ«ïÍå ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Êúíó ñ ÊíÈ ¨ÍÙÅ
éÍòúï û¾óµ ûð¾ èÍï þøóï þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÒ»ï Íóð
ÍóÍÙ þÒ ¨éÍ ûé ñ òó «» ûõ òúï êð» Ñ» òúï òú þøí
­òó «¾ Æ«å
(ûçªú îéÅ)
Íúçó« ó îúÛÞ« ûé ¨Í« þé îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:36 Íïð §úÊÅ
þé ÍÒ ýÍúï é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ
 ñ òúï é òúõ« û«ïÍå öÊíó üÍúï þõ« ì þïí ; ÖÅ þ½
 òúªð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ éðóúé ûë òóµ ð óé òóí
­þõ« þ«Îé¾ Íó þ«Âðúõé
(ÊÿÊ ó)
îúÛÞ« ó ¨ÛåÅ ûé ¨Í« þé îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:37 Íïð §úÊÅ
 ðúÊï òúï é òú þ«ïÍå ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÊÍ ó ¨ÍÙÅ
ûíÞ« íí ûÙÍ îÒ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ þõ»ï ó« ó ÍÙÅ öÍóðï
þíú¾ Ñ òúªï« òúï é« óí Íõë ýÍúï úïÍå þð òóªð ­þíï ðÝ
þõ« þ«Íé ú¾ îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÛÞï ìóÒÍ òúï Ñ» òÿ¾ þÒ
 úíÝ íí ûíÖ îÍéï ûð òúï Ñ» òÿôξ Ïïð òúï Ê»Òï Ñ Íó
 òóªð ó« úë Íõë þé ñ «Ò þé ñ òúï Íõ¾ ûôξ Ïïð þð îíÒó
 òúï Íõ¾ Íó òúøõé òúÍó»õé þø¾ ó«Ò òúï þíú¾ Ñ þõ»ï þð
­ûôξ Ïïð òúï Ê»Òï ûé ñ þð
(üÍÈ)
þ ¨ÊÝ ìÖ üóÍú¾ ûé îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:38 Íïð §úÊÅ
òúï ÍåÒ èú î é òú þ«ïÍå ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Ê»ï ¨ÍÙÅ
 » þõ« «Ò þé ïªðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
 íí ûÙÍ ÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ ó« þÂ𪾠êóí î ; îçï èú
 Òú þð ¡ é úë õÂó¾ þÒ ñ þøë þí Íé Îï äÍÚ èú ïªðÝ
 úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð þð òúï é úïÍå þð òóªð ó« ¿úé òóúé
­úé û Òú ûõ þð òúï þøí Ñ þ õéúÊ þ«Íé Òú óé îíÒó
(ÊïÅ ÊðÒï)
òó «Â ª«ð ûé æÔÝ ýÍú«
:39 Íïð §úÊÅ
 òúï é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ñúÍúÒ ñ ¨ÍÙÅ
 õ« òúï ¨åÍÝ «Ò þé ïªðÝ íí ûÙÍ ÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
 ûµõë êð« èú òúï þ«ÒÍ ó« þøó ðóÍ þøí þé åíÊÏï î »
üÊ õµ ûðµðó ûð¾ þð ïªðÝ íí ûÙÍ ÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙŠ;
 îÊÈ þé ñ òú þ«Â ðôξ Ïïð òªú öó ÊúÔ é õ»ïÒ þð î
Ïïð òªú öó ¼í þðªéõ« þøó ýÎé¾ ìúéð ûé ûðµðó ûé ñ ó» þð
ûð ñÍóÊ þé ÀÅ ÍåÒ é þ ú¡ Êú òúªð éí þ«Â ðôξ òúªð
Í« þÒ ûðµðó ó« þõ« þÂ𪾠òªú » îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé
 ûÙÍ ÍïÝ ñ ¨ÍÙÅ þõ« þøë þí äúÍÔ« þøí þé ¨»Å ßåÍ Íé
 òúï ¨Åï ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ûõ ïªðÝ ûíÞ« íí
­òú þ«Â ðÍé û Òú
(úôÍ« ó úáÍ« ÊïÅ ÊðÒï)
ÏÊð õéóð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ ¨Åï
:40 Íïð §úÊÅ
 ûÅÖ üÍÖð ó») ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ÍúÙÅ ñ ÊúÒ ¨ÍÙÅ
 ûõ« öÊúÏ ûÞÚ ÓóÈ òúï ¨ÞúÚ ûé ñ é òú þ«ïÍå (òú
 ûíÖ îúÍé ûð é þõ« þÍÍé ûÞÚ ÓóÈ þÒ òóëóí öó ÂððÂ
 òúï Íïé ûé ñ (; ÍóÚ þé ûÞÚ ÓóÈ) þð îíÒó îíÒó úíÝ íí
úïÍå þøú»úÊ ÕÖç þõ»ï ûé ØÍÝ þð òóªð ­üÊ óõ üÎõÂ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ þð òóªð ­óí þí ÕÖç
ûíÖ îúÍé ûð ó« òúªð ; ñÊ ýÍúï Íó þ Õúïç ; ñÊ þé ¡
 íí ûíÖ ÍóÙÅ "Íóå öó ûÊ õµ Õúïç ûð¾ þð îíÒó úíÝ íí
Íõ¾ þëí þðïó óé èÍï Íïé ûé ¡ Íó þøë ¯¾í þÒ îíÒó úíÝ
 ûªú ìÖÍÊ ó« þð òúï îíÒó úíÝ íí ûíÖ ç¡ ýÍúï ûé ØÍÝ
 Òó þÒ Íó Íç ÑÊç îÒ» þé ¡ ÄÍÚ Ñ é) õ« Â
(¼ þø»ó ìÖÅ äÍÔ þðúÊ
(ÊÿÊ ó)
òú ÍÔ ì¸ï þ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
:41 Íïð §úÊÅ
þð òóªð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
ýÏóÍ þ¾ÍÊ þ¾ ñÊ ¨Í þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ûð é úïÍå
 íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ þð ÕÈÔ èú ó« úïÍå ßðï þÒ þðõéÍ
 þ«õéÍ ýÏóÍ þ¾ ÍÊ þ¾ ñÊ ¨Í ó« ûõ ¡ îíÒó úíÝ íí ûíÖ
ÓóïÈ ÅÖ îï«) þ ì¸ï üÍúï ñóé òúï î« úïÍå þð ¡ ­òú
 é òó «ÍÏë ¨Í òúï ìÅ Ñ òúï èÔ þ úïÍå Íõ¾ (þÍ
­þ «í¾ Íó «íõé þõ»ï Í Íúï
(îíÒï üÍÈ)
îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûåÚÖï ÕøÖÈ
:42 Íïð §úÊÅ
 ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
 îÊ¡ Êó ñÊ þé ¨ïúç òúï úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÛÞï
þø¡ Í þÒ Íç þíª¾ þÒ Ò ó» òó öó òúï Íó òó ÍÊÍÒ
Ñ» þíª¾ þÒ Ò Íó ¼ þøïÍå ¨ÝåÔ þíª¾ þÒ Ò ó» Íó ¼
­ûë þø» ûé ìóç ¨ÝåÔ ûé
(îíÒï)
òú óÅï þé ûíÞ« íí îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:43 Íïð §úÊÅ
ûíÖ ÍóÙÅ é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ ÑÝ ñ ¨ÍÙÅ
þé ûíÞ« íí îÒí úíÝ îúÍ èÔú úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
 ûíÞ« íí îÒí úíÝ ûÒóï Íó òú û þÒú öó Íó òú ìúíÈ
ûÒúÝ Íó òú û þÒú öó ûÞçó òú þíó þðÍé ¨ ûé ÏÍ þÒ
íí óé îÒí úíÝ îÊ¡ Íó òú ï¬ Íó ÄóÍ ûíÞ« íí îÒí úíÝ
 òúï óõéÍ Êú Íëï òú û þÒú öó ûÞçó úé öÊúÏëÍ þð ûíÞ«
  ÊïÅ ñÊ þé ¨ïúç é «ªé òúªð úÍÈå òó óÅï ûíÞ« íí
 îíÒí úíÝ îÊ¡ þÂúð þé Ñ» ¼ òó þøó þøõµ û òúï Ëðõ»
 íó þðÍé ¨ÝåÔ íª¾ òúï «ªé òúªð úÍÈå þë òó êóí Ò Íó
 úÍÈå ûëó ¨ÝåÔ üÍúï þíª¾ þÒ Ò ñÊ þé ¨ïúç Íó òó
 ¼ þøí Íú»ðÏ ûé ¨ð» þíª¾ þÒ Ò ó» òó öó òúï «ªé òúªð
 úÍá «Ò ýÍúï ¼ þøïÍå ìÈÊ þõ»ï òúï Ñ ûíÞ« íí ó«
íí òúï òóíõ¾ òó½ ýÍÒ òúï «ªé òúªð úÍÈå þë òó ñïíÒï
­òó ó ¨ÏÞ öÊúÏ èúÊÏð þé ûíÞ«
(ûïÍÊ üÌïÍ«)
þ ¨ðÒ ðÍé ñú îÒí úíÝ ìóÒÍ ìøÙå
:44 Íïð §úÊÅ
 îúÍé ûð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ÑÝ ¨ÍÙÅ
ñóé òúï úïÍå Íó þøó ÏóÍå öóí» Í¾ Íðï îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 ÊÔÍ ­òú ìóÒÍ þé ûíÞ« íí ¡ ûé ØÍÝ þð ÅÖ ¿òó
 íÚïíÊÝ ñ ííÊÝ ñ (îíÒó úíÝ íí ûíÖ) ÊïÅï òúï úïÍå
 ñúÍ«ª òúï ñ þõ»ï ó« úïÍå Êú¾ óé æóíÈï þð ûíÞ« íí òó
óÊ þé æóíÈï Í«ª Ñ Íõ¾ úïÍå Êú¾ òúï (òóðÒð ûðÞú) æóíÈï
 Íõ¾ úïÍå Êú¾ òúï (ÍÝ ûðÞú) þÖÅ Í«ª þõ»ï ó« þøé þÖÅ
(ÓúÍç ûðÞú) íúç ñúÍ«ª þõ»ï ó« þøð þíúç ûøé þé òóõ ñ
 ñúÍ«ª þõ»ï ó« þøð þðÍõë þé ñ Íõ¾ Íó úïÍå Êú¾ òúï
 Íó äÍÔ û«Ì òúï Ѿ úïÍå Êú¾ òúï (îÔ óð ûðÞú) þðÍõë
­òó ìÙå þÒ æóíÈï üÍÒ ûõ þÒ Í«Ý þé þðÍõë
(üÌïÍ«)
úïÍå ñú Êúï ð¾ þð îÒí úíÝ ÍóÙÅ
:45 Íïð §úÊÅ
 é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ úÍÒ ñ ØÍÝ ¨ÍÙÅ
èúÊÏð þé ûíÞ« íí òúï úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÒ»ï Íóð
 Íú« ÑÊç îÒ» îÒí úíÝ îÊ¡ é» õ« » õéí ûð üÍÈ¡
 îúÍ ùÝÊ òúï òó «« ¨íÅ ìó ûð¾ óé î« òúï õ« ó ð
öÍÛð öó öÊíó ûð¾ òúï ñó îÒí úíÝ ûÒúÝ ¨ÍÔ Íó
èú þðïÒ þé ñ é õéúÊ ¨çó þé ¨Êíó üÍúï þð òóªð ó» òó
­þëí þð¡ ÍÛð ìÅï þé îÔ òúªð þÒ Ñ» ó ÍÛ Íóð
(öóéÔï ðÒ ÄÍÔ)
òú Íóð ûíÞ« íí îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
:46 Íïð §úÊÅ
 é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ííÊÝ ñ Í» ¨ÍÙÅ
 òï ýÍúï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú úé ìóÒ þð òóªð
 þíª¾ þÒ ùúÔ Ò é þøú»úÊ ÍÈ óé »ï òó Êå ; ¡
 íí !Í» ý úïÍå þð ¡ ¿ûé Êú¾ Ïú ûÒ ñóé þð ûíÞ« íí
(Øúå þé)Íóð þð¾ Íóð ûð ýÍú« þíª¾ þÒ ùúÔ îï« þð ûíÞ«
ÍóÛðï óé ûíÞ« íí òª» þÒ úªí ¨ÍÊç Íóð öó Íõ¾ úé Êú¾ þÒ
ûõ« ¨Ôª ð Íó îíç ð ûõ« Äóí ð ¨çó Ñ Íó Í «Íé ÍúÒ ó
 ºÍóÒ ð Íó ñúïÏ ð õ« ñïÒ¡ Íó õ« «ÔÍå ð Íó ÇÏóÊ ð
­ñÒð ð õ« ñ» ð Íó Êð ð õ«
(úðÊí óï ûçªú)
æúíÈ« ûé ¨óð Íóð
:47 Íïð §úÊÅ
 ÅÖ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí óÒÍú ûé ØÍÝ òúï ¨íÒÍ ö¼Í þð îÍé
 ûíÖ ÍóÙÅ õ« úë úé Íó öͪ é þÒ äÍÔ þé ¨óð óé ¡
 ÄóÍ îÒí úíÝ îÊ¡ é » ¨çó Ñ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
ûø¡ òúªð òúï ìïÝ ûõ æúíÈ« ûé ñ ûðÞú) þõ« ñúïÍÊ þé ñÊ Íó
(ûõ«
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]


ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com