[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

ðÍé ó¸ ìÖú þúí þé öÊðÏ

:214 Íïð §úÊÅ
 þé ÀÅ î é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ îôÍÊ ñ ÆíÖ ÍÙÅ
(ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó) ÅÖ èú òúï é þõ« þÍ» þúí
Ê»Òï é þ «ð ñïÙ ñóé þÒ òúï î« þëí þðïÍå Íó þíï
 Ïïð ú é þªé Íéôξ òú«ÞéÍ Í ú óÊ þúí ýÍúï òúï ÍÔÝ
 íí ûíÖ îÒçí ó óÅï ó ç¡ þð¾ þð òúï þ þúí þé öÍúÍ ó
ÍÔÝ Ê»Òï ñÊ þé ¨ïúç ûíÞ« íí é ðÒ þ«ïÍå ú óé îíÒó úíÝ
óÒ þé ñ «Ò þé ÍÊ þøÊªÔ é ¼ þøõµ ÊúªÔ þÒú þÒ
­¼ó ð Îõé ûøóé
(ÊÿÊ ó)

òú¶ þ«íï Ôúï ó¸ ñú«

:215 Íïð §úÊÅ
 îÒ»ï Íóð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí  ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
ìïÝ þéÒ ó« þ «»Íï ûïÊ¡ » úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 þ«íï þÒ ó¸ þé ìïÝ ñú« Íëï þ «»ó î«È ûõ íÒíÒ
 ßåð óé òóëóí þÒ Ñ» îíÝ öó îóÊ úÍ» çÊÖ ìó òú¶ þ«Í
þÍ û«Íé ÝÊ þúí þéÒ ó» Êíó èúð öó îóÒ þÍ «Âðª¾
(îíÒï)

üÍÙŠ; Íóç ûé ñúÊíó

:216 Íïð §úÊÅ
 ç¡ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ñïÞð ñ ÊïÅï ¨ÍÙÅ
 ûÒé ú  òï þð¾ ó» úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûíóï ó
 Ñ ûíÞ« íí ó ÍÙÅ þúí þé ¨ÍúÏ óé Þï» Í Í¾ Íç ûé èú
õéí ó þðÍé ûøíõ «Ò þé ñúÊíó öó Íó ¼ ýÊ ÓÈ öðë þé
¼ þø»
(«óéÔï ó ûçªú)

æóçÅ þé ñúÊíó

:217Íïð §úÊÅ
 þð ÕÈÔ èú é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ïï ó ¨ÍÙÅ
 úé ; Êó ñúÊíó ! îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ú ûé ØÍÝ
òúï ÙÍ ûéð ûðÞú òú¶ ÇÏóÊ ú ¨ð» üÍú« òóðóÊ öó úïÍå þ æÅ
þ ÇÏóÊ òúï ûëÙÍð ûéð Íó ¨ð»
(»ï ñ)

þ öÍúé öðë ûðïÍåð ûé ñúÊíó

:218 Íïð §úÊÅ
ÍóÙÅ é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ óÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
þÒ òúï òóðë öÍúé î ú úïÍå ÊÔÍ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 ûÒé ðÍé ûðïÍåð ûé ñúÊíó ðÍé èÍÔ «Ò þé ûíÞ« íí òú¶
­ðõé îÒç ûµóõ» ðÍé ì«ç óé
(üÍÈ)

ðõéúÊ þÒ ¨Åï óé ñúÊíó

:219 Íïð §úÊÅ
 ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ ÑÝ ñ ¨ÍÙÅ
 èú óé ñúÊíó þð¾ Êíó ó» úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÛÞï
 èú þíÊ þéÒ ûíÞ« íí þõéúÊ þÒ ö¼ð ûé ûðͪï Í
 íí ûíÖ íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ þð òóëóí ¼ þõéí ÀÅ ìóçï
Î ¨ª ûíÞ« íí ò¶ úïÍå þõéúÊ Í óÒ ñÊ Í öóÈ îíÒó úíÝ
­þ è¾ Íó
(«óéÔï ó ûçªú)

æÅ öÊíó

:220 Íïð §úÊÅ
ýÍúï é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ ïô» ñ úóÞï ¨ÍÙÅ
 Íó þøó ÍÙÅ òúï ¨ïÊÈ þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ Êíó
 Í¾ ʪ» öÊÍ Íúï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ú ûé ØÍÝ
üÍú« úé úïÍå òó ó ÍÙÅ þøí þé öÍóÔï þ þð»
þíÍé îÏí ;ó þð¾ ¨ïÊÈ ûéð úïÍåò¶ ûé ØÍÝ þ òï
 þ Ѿ þé òóïÊç þéð ¨ð» é
(ûøÒð ÊïÅ)

æÅ ûøõ

:221 Íïð §úÊÅ
ÍóÙÅ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÕÞí ñ ÊúÞÒ ¨ÍÙÅ
 ûøõ þµóõ æÅ ûøõ ýÎ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
­ ; þµú æÅ é Òú» þ Òú ;
(«óéÔï ûçªú)

æóçÅ þé ÊÞ þé ¨åó ûé ñúÊíó

:222Íïð §úÊÅ
 î é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ üÊÝÒ ÊúÒ ó ¨ÍÙÅ
 þð ÕÈÔ èú þé ïíÒ ûð é þõ« ÍÙÅ òúï üóð òúï ö¼Í
¨åó ûé ñúÊíó ýÍúï úé îíÒó úíÝ ûíÖ íí ìóÒÍ ú ûé ØÍÝ Íé¡
¨ïÅÍ þúí þéð ò¶ úïÍå ¿ òú¶ ûç æóçÅ ûøóé þé ñ ÊÞ þé
 Íó ðÍé ýÍó¾ ýÊÝó þøó þúé þé ñ Íó ðÍé ÝÊ ûé ¨Íåâï ó
òó«ÒóÊ þéð Íó òó þÒ æíÞ« þéð ó» ðõéÍ îøç óé òó«ÔÍ ñ
­ðÍé îÍ«Å
(»ï ñ ÊÿÊó)

¨úÅ ÚÙ ûïíÒ

:223 Íïð §úÊÅ
ûÅÖ èú é þ òúï ¨úóÍ ìúóÚ þÒ ðÝ íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ
¼ òóÍé ôξ Ïïð ¨Í üÍÒ Ôúï òúï ªé þð ðÝ  íí ûÙÍ
  ÍÚå ûõé ¼ òóõéÍ öÏóÍ ñÊ Ôúï òúï ªé þð ýÍÒóÊ
 ûõé ¼ òóÍ êí þÒ òó«ÍóÝ òúï ªé þð ýÍÒú« ¼ òóÍé òúªð
äúÍÔ« Ѿ þé ñ îíÒó úíÝ íí ûíÖ è¾ ûð Íõ¾ ¼ òóÍé ð Äð
 ûé ÊÈ ó ÍÊÍÈ þ ªé Òú Òú þð òóëóí î« úïÍå Íó þøí
üóç« Íó íó þðÍË öÊúÏ þÒ ûíÞ« íí òúï Ò î« òúï îÒç
 òó «Íé ûõ ÍÚå òó «õéÍ ûõ ýÏóÍ òúï ñéúí òó ó
 òó «Íé ûõ Äð þÒ òóúóú òó ûõ «óÒ òó «ôξ ûõ Ïïð
­òúªð þÒ »ï öó Îóï ðï þÒ ¨ðÒ üÍúï þð Ñ» Ѿ
(îíÒï üÍÈ)

 ¨úï ûé Äð

:224 Íïð §úÊÅ
Íóð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÊóÞÒï ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
 þÒ òúï î« òóðó» óð ý úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÒ»ï
 ûÂúð öëð Äð éðóúé ýÍé Äð ÍóÍÙ öó þõéÍ ¨çÚ ûé Äð ó»
þõéÍ ð ¨çÚ ûéÒ ó» Íó þ ÛåÅï ö¼ïÍÔ Íó þ íó þðÍé
­òú¶ ¨ÛåÅ ûéÒ ýÏóÍ ú é þíÍé îÏí ýÏóÍ öó
(îíÒï üÍÈ)

þ ñúÊ ôÊ¡ Äð

:225 Íïð §úÊÅ
 úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ
Ѿ úíÍé ìïéï ñúÊ ôÊ¡ ð¾ ó« úíÍé Äð þðýÊð » úïÍåþð îíÒó
­ýÍË þÒ ûíÞ« íí òúï ñúÊ þôÊ¡ ûç
(«óéÔï ûçªú)

Äð íó ¨éÍ

:226 Íïð §úÊÅ
ûíÖ îÛÞï ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ªðÝ íí ûÙÍ ÔøÝ ¨ÍÙÅ
»ó òúï Ñ» þ öó Äð íó ¨éÍ üÍ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
(ó îé ÃÍÈ ñúçúÍå ûðÞú )ó îé
(«óéÔï  ûçªú)

 Ü«ï ó ìï ñúÍ«ª úðÊ

:227 Íïð §úÊÅ
Íóð é þ ¨úóÍ þÒ ªïðÝ íí ûÙÍ óÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
 þ Ü«ïó ìï úðÊ üÍÒ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÒ»ï
­þ ¨ÍóÝ èúð Ü«ï ñúÍ«ª ûé úðÊ Íó
(îíÒï)

æÅ ÍóÔ

:228 Íïð §úÊÅ
ûíóï ó ç¡ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
 öó é «úÊ îéÅ óé ûÒé òúï Íë úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 öó é «úÊ îéÅ óé ¨ÍóÝ ó« ýÍé öÊ»Ò óé ûÒé óÒ þé ûíÞ« íí
¨ÝÚ «í òúªð öÊ»Ò óé ¨ÍóÝ ñéúí ýÍé öÊ»Ò óé ÍóÔ þð¾
þ úë úÊ ÍóÍÙ îéÅ
(üÌïÍ«)
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com