[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

îÔÔ

 §úÊÅ ßï»

 
¨úÅ ¡ þ ñóóôÊ òóóí« þéÒ» 
ûð Íï ÅúÒï ñ» öó þ 
þøúÂ ðï óé þðúÊ þ «úÊ ñóé 
ûð Íï ÂÒ þ ó þðúÊ 
îíÒó ÅÖó íó úíÝ íí ûíÖ
 
 

 ûíÞ« üÍ ¨ÊÔÍ

 ¨ª þÒ ûíï ¨ïéÅ þÒ» Íó þ þÒ» þ «úÊ ¨ïéÅ íí
­þíó ìçÝ Íëï þ«ðï òúªð ¨ÅúÖð Íó ûíï ûøíõ
(öÍçí ¨ú¡)
¨ÅúÖð ûõ Íó ÍúÊ« ûé¾ ÿí äÍÚ ûé öÍ ûé Í þð¾
þ ó Í«ª þÒ Ò ó» óÍé §Å Í¾ çúÍÚ Ñ þÒ ñ Íó þÒ
óÈ Íó ª þÒ öÍ ûé Ñ ó» þ «ð» óÈ Í Íªï« èÔ
­óé òóíó öÍ þ «ð»
(ÊÝÍí  ¨ú¡)
 î ûé ñÊ ¨Í Íó Óøʾ ûé ñúïÏ Íó ÓóðïÒ¡ èÔ þ
 þ«Íé Êú ûé íí ó» þúí þé òóÊðï ìçÝ òú¶ òúðÔð òúï òóúíÊ
ûé ñúïÏ Íó òóðïÒ¡ Íó þµúí ; ¯óÍé Íó þõµú Íó ýÎõé òú¶
­òú¶ þ«Íé Íóá òúï ÓøÊú¾
(ñÍïÝ ì¡  ¨ú¡)
 Ñ ó« é òóú ó ûÒ¾ó äÍÚ ûé Í þð¾ ñ» ûíó ñðúïÚ ý
ìÈÊ òúï òóÊð ÕÈ ýÍúï Íõ¾ ûÙÍ þÒ »« öó  ûÙÍ þÒ
­¡ òúï ¨ð» üÍúï Íó ó
(Í»åí « ¨ú¡)
ñ¡Íçí «ï»Í« ûå ñïúÏðé
(üóçí «ïÅÍí úíÝ üóíúÍ §ÊÅï ÙÍ ÊïÅ îï îíÒ ÉúÔ)  

ûíÞ« üÍ ¨åÖó ùïÒ

:516Íïð §úÊÅ
ÊÈ óÅï é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
Ñ» òú¶ îð ýóððð þé ûíÞ« íí úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 þ íí öó ¼ þø» òúï ¨ð» öó ûé ¨ÛåÅ ûéð Íó úé Êú óé ñ þð
 òúªð ÍóÞï ûøóé óÒ þé Ñ»
ó ¨ïÅÍ üΠ           ñïÅÍí
ñÍªï ¨úªð            îúÅÍí
öÔÊ ûçúçÅ            èíïí
 è¾ þÒ óúÝ         ÑóÊçí
íó û«ïíÒ Íó úÝ þ            îíÒí
íó þðúÊ ñï            ñïÿïí
ñªëð            ñïúõïí
íá ;Ҡ             ÏúÏÞí
ó þðúÊ íÊ ¨óÍ» ÅÖ            Í»í
íó ûøÎ Íó Êðí            Íé«ïí
íó þðÍé Êú¾            æíÈí
íó þðÍé Ê»ú            üÍí
íó þðúÊ ¨ÍóÖ          ÍóÖïí
íó þðÔÈ öðë             Íåâí
ó þðïÍå ÚÝ þé þÙóÞï Íúâ           ôóí
íó þðúÊ üÏóÍ óé Ò           æÏÍí
íó þðíóõé ÍÊ þé ¨ïÅÍ            Ä«åí
íó þðð» Ò            îúíÞí
íó þðÍé ûëð«            Øçí
íó þðÍé ûÈÍå            ÚÒí
íó þðÍé ¨Ò¾          ØåÈí
íó þðÍé Êðí            ßåÍí
    íó þðúÊ ¨ÏÝ            ÏÞïí
 ó þðúÊ ¨íÌ            ìÏïí
íó þððÒ Âé Ò          ßúïÒí
íó þðõéúÊ Âé Ò          ÍúÖí
    íó ¨ïóéÅ ûçúçÅ           îéÅí
(íó äÖð ó ìÊÝ)           ìÊÞí
(íó þðÍé îÍé ó äÚí)         äúÚíí
(ÍÈ þÒ ¨ Í)         ÍúÈí
(ÍÊÍ ¨úªð)         îúíÅí
(íó ¨ïÛÝ üÎ)        îúÛÞí
(íó þðÔÈ òúøÚÈ)         Íóâí
(íó þðúÊ Ï» ñúÍ«ª Íó ñÊ ÍÊç)       ÍóéÔí
(Êðí þÒ Ò)          ûíÞí
(Î þÒ Ò)         Íúéí
(íó þðïÍå ¨ÛåÅ)        ÛúåÅí
(íó þðúÊ ¨úÅ ñïÒ)        ¨úçïí
(ûå óé Òó þðúí ÒÅ)     úÒÅí
(ó ¨íí»)       ìúí»í
 (íó þðïÍå îÍé)         îúÍéí
(ñªëð)         úçÍí
(íó þ«ïÍå ìóç òúøÝÊ)        ú»ïí
(íó þðúÊ ¨ÞÒó Íó þðõéÍ ¨ÞÒó)        ßÒóí
(ó ¨ïéÅ)        îúéÅí
(íó þð óé òóÊð þð¾)        ÊóÊóí
(íó ûëÍÏ)        Êú»ïí
(íó þðõµ ÊÞ þé ¨óï)        §Ýí
(ÍÙÅ ë» Í)         ÊúõÔí
(þ æÅ Êó»ó Ñ»)         æÅí
(ûçúçÅ ÏÒÍ)         ìúéóí
(íó ¨óç)         üóçí
 (ÚóÙï ¨ª)         ñú«ïí
(ͼÊÊï)        ûíóí
(ÊïÅ æøí)        ÊúïÅí
(íó þðð» óé Ò)         ûÖÅïí
(íó þðÔÈ Êó»ó íª¾)        üÊïí
(íó þðúÊ ûëÊðÏ öÍóÊ)         ÊúÞïí
(íó þðÔÈ ûëÊðÏ)         ûÅïí
(ó þðúÊ ¨óï)         ¨úïïí
(öÊðÏ)         ûÅí
(íó þðÍ îøç Ôúï)         îóúçí
(íó þðõéÍ Ñ¾ þð¾ Âé Ò)         Ê»óí
(íó ûëÍÏ)        Ê»ïí
(íúé òúï ¨Ì ûð¾)        ÊÅóí
(«éú òúï ¨åÖ ûð¾)        ÊÅ
(º«Åï þéÒ Ò Íó Ïúð þ þÒ Ò)        ÊïÖí
(íó ¨ÍÊç)        ÍÊçí
(ó þðõéÍ ÍÊ«ç ; Ò)        ÍÊ«çïí
(ó þðúÊ Íé þë¡)         îÊçïí
(ó þðúÊ Íé þõÂú¾)        ÍÈÿí
(þõÂú¾ þÒ Ò) ÍÈ (þíª¾ þÒ Ò)         ìó
(ÍÔ¡ ó ÍÛ)        ÍÛí
(öÊúÔó ó ûåÈï)         ñÚí
(ÏÒÍ ó èíï)         ûíóí
( ó Êðí ¨ª)         ûíÞ«ïí
(íó þðïÍå ñÒÅ)         Íí
(íó þðÍé ìóç ó«)         ó«í
(íó þðÂðª¾ è« ÍÊÍé Íåúé óé òóïÍ»ï)        îç«ðïí
(íó þðúÊ ûåÞï)         óåÞí
(ñÍªï ¨ª)        äÿÍí
(èíï ñª» ýÍÒ )        èíïí èíï
(íó îÍé Íó ìí»)        îÍé ó ìí»íóÌ
(íó þðïÍå äÖð)         ÚÒçïí
(íó þðïÍå ßï» ñÊ þé ¨ïúç)         ßï»í
(Ïúð þ ÊóÈ)         ûðâí
(íó þðÍé Ïúð þ óé òóÊð þÞúÍÌ þé ÚÝ ûð¾)        ûðâïí
(íó þðúÊ èóÍ )        ßðïí
(íó þ𪾠ÍÍÙ ¨Å« þé ¨ïéÅ)        ÍÙí
(íó þðÂ𪾠ßåð ¨Å« þé ¨ïéÅ)        ßåðí
(íó þðÍé ñÔóÍ Íó Íóð ÊóÈ)        Íóðí
(íó þðúÊ ¨úʶ)        üÊõí
(íó þðïÍå Êú¾ þé ì¸ï çÒ Íúâ)        ßúÊí
(íó þðÍ Ôúï)         ûçí
(íó þðÍ ûç ÊÞ þé þð»ó ðå þé Ò)        §Íóí
(íó þðúÊ ¨úʶ)        ÊúÔÍí
(íó ÍÖ)        ÍóÖí
(üÌïÍ«)
(201-202)  

òúÏú öÊúÊðÒ¾ ûé  úðÊ

:517 Íïð §úÊÅ
òúï úðÊ üÍªï« úïÍå ÊÔÍ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ìóÒÍ
 é ú Íóòúóú óÔóÈ òú¶ óÅï òúÏú ñú« þõ»ï þÒ
þ ûøë üÊ éÍ èËðõµ ûé òóéõð¡ üÍúï òúï Ïïð
 íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ þð ðÝ íí ûÙÍ æúÊÖ Íé ó ¨ÍÙÅ
 ñú« ûé úðÊ Ñ ûõ þõ»ï úïÍå ÃÒ þð ¡ îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 ðÍé ÍÊúÊ ìÒíÒï èÍï öͪ þé ¡ òú¶ óÅï òúÏúÂ
íí ûÙÍ ÔøÝ ûµú üÍúï Íó ðÍé ͸ð Ü«ï ó ìï ð¾ ; ¡
­ðÍ òúï Äð þé ¡ (ªðÝ
 ó ý ûé ØÍÝ þð ðÝ íí ûÙÍ æóÍå ÍïÝ ¨ÍÙÅ ÍéðÒ ú
ÊðÒ¾ òúÏú ñú«  ûé úðÊ Ñ ûõ þõ»ï úïÍå ÃÒ þð ¡ Íé
­ð𪾠ýξé þð; Íó ðéóÍ þÒ òóúøÍ ðúÊ îéÅ òóúéúð òú¶
 ¡ ÍïÝ ý ûé ØÍÝ þð ðÝ íí ûÙÍ ñï¸Ý ¨ÍÙÅ ÍéðÒ ú
 òóéóõ òú¶ ÊðÒ¾ òúÏú ñú« ûé úðÊ Ñ ûõ þõ»ï úïÍå ÃÒ þð
 þ«Íé è¾ ñ¡Íç ¨óí« Íó ð𪾠ýξé óé òóëðð ðíõé ðõé óé
­ðÍ
¡ ñï¸Ý ý ûé ØÍÝ þð õ»ó íí îÍé ûíÝ ¨ÍÙÅ Íé ñÒ ú
 ûé ñïªï òú¶ ÊðÒ¾ òúÏú ñú« ûé úðÊ ûõ þ»õï úïÍå ÃÒ þð
 òóðïÔÊ þÒ Íóí« òúï ʪ» Íó ýÏóÍ þé òóúïÍë ¨ïÊÈ
­ðÎ òúðÊÍë ûé
 þø¡ þí äúÍÔ« îíÒí úíÝ ìúÍ» ¨ÍÙÅ ñÍóÊ þé óë«åë ûÒ
 íí þõ»ï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ú ûé ØÍÝ Íó
 ¨åúÍÊ þÒ »ï ¡ é þ »úõ òúï ¨ïÊÈ ûé ¡ þð ûíÞ«
 ó« ¿«Íé ÊðÒ¾ úé ó« «ó íó þðÍ úðÊ òúïÍë é òúøïÍå
 òúï úðÊ ì¶ î« Íó úïÍå ¨åúÍÊ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
 úíÝ ìúÍ» ¨ÍÙÅ ¿þ«Íé ÊðÒ¾ òúÏú ûÒ ñóé ó« þ«ó þÒ
 òóÊð ÊðÒ¾ ¨Ýðç ðÍé ûøïðÍ ûé òóÍïë ûé ØÍÝ þð îíÒí
­ðÍé ÊÊï ûé òó«ÒÊëð« þíó òó ì Íó ðÍé ûøó» ìÊ ûé
 ûõ óé ûíÞ« íí é ûé ØÍÝ þð îíÒí úíÝ ìúÍ» ¨ÍÙÅ Íõ¾
¨ÝÚ«Ò ûð«» þ ¨Åï ¨ª òú«íÖÈ ñú« ûé òóÊð þð¾
«Ò þé ¨ïÊð ; òóðë ðÍé ÃÍÈ òúï öÍ ûé ûíÞ« íí ó
­ðÍé ÍÖ ¨çó þé çå Íó ðóÍ
(ûðíçÒÞí Í»Åí ñ ¨ªðïí) 

¿ þ úé üóç«

:518 Íïð §úÊÅ
îíÝ ÊúÒ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÍúÔ ñ ñïÞð ¨ÍÙÅ
 Íó þ ÆÙó ûõ  ìíÅ þ ûïÍë ÊÔÍ îíÒó úÝ íí ûíÖ
òú¶ òúÏú ûíó Ôó èÔ ñúïÍÊ þé òóðóÊ ñ Íó ûõ îÍÅ
­¼ þ þÒ òóÏú «Ôï ñ ó» Ѿ þ«ð» òúªð êóí ͸é òúªð»
Íú«È óé òóÏú «Ôï ñ ó» Íó ¼ þí ¨ÏÝ Íó ñúÊ ð¾ öó
ö¼Í ûÔ ÎóúÍ ð¾ ó» þ Êððï ûé þóÍÂ Ñ öó ¼ ýÍé
 òúï ö¼Í ûÔ Íóð» þé Ñ é þ ÔÊÈ þ «Í úÍç þé
 Íó þ û«ó ö¼Í èú ûé öÔÊ Í (óëóí ý) òúø» Ñõë ð
 òú¶ òúÏú ûøó ûé îÍÅ ûé Ñ é ó» þ ö¼Í èú ûõ ûé íí
ó ÆúÅÖ öó » þ Îõ«óí ¨Ôóë èú òúï îÒ» é ÿ»ó ö¼¡
 îÒ» Íó¾ ó« þø» Îë öó » Íó þ «Í ¨ÒÍÊ îÒ» Íó¾
þ ìÊ öó óí ñ» þ «» Îë
(üÍÈ) 

î ÑÊ þíó þð» þí òúï ¨ð»

:519 Íïð §úÊÅ
ö¼Í þð òúï é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ì» ñ ÌÞï ¨ÍÙÅ
 þõ»ï !îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ú ûé ØÍÝ òúï üóð
òúÊÍé ÍóÊ þÒ î𪻠Íó òúø» þí òúï ¨ð» ó» þúø« î þÒú
ñÒ¡ ûíÞ« íí ; Ñ» ò¶ ûõÂó¾ ¨ üÎ þð î« úïÍå ÊÔÍ
 Íó óÍ þ«Íé ûëÊð ûé ûíÞ« íí þ ñÒ¡ þúí þé Ñ ýÊÍé
 óÊ ¨Ï óÍé îøç Ïïð óÍé ð èúÍÔ óé ûÒé «Ò þé Ñ
­óÍé ÀÅ Þé ðÈ Íó óõéÍ ýÏóÍ þé ñÙïÍ
 òóÊ« ð ýÏóÍÊ þé ûøíõ òúªï« òúï úé úïÍå ÊÔÍ Íõ¾
ê¡ ûð¾ þÒú» þ «õ» þÒú óé òóðë çÊÖþ ìôË öÏóÍ
¨óí« ¨ú¡ ú Íõ¾ ðôξ Ê»ª« Ïïð ÊÞ þé ¨Í ûôÊ¡ Íó óé
 þð¾ öó Íó òú¶ þ«Í êí þÒ òóÍ«Ò óíª¾ þé ñ (ï»Í«) ûé
( ¨ú¡ öÊ»Ò öÍóÒ)òú¶ þ«Í¾ þÒ Êúï Íó äóÈ óé Í
üÊðí ûé ñ¶óé Íó ñó«Ò ÍÒ òóï ýÍÒ òúªï« òúï úïÍå Íõ¾
 òóï îï« þúøïÍå ÊÔÍ ûé ØÍÝ þð òúï òóÊ« ð (ìïÝ Âðó)
(ìïÝ Âðó) üÊðí ûé ò¶óé Íó þ Ïïð òó«Ò Ñþ îíÒ ÍÒ
 òúï òóÊ ýÊ ð ÍÈ ûé ìÖ þé Ò ñ òúªï« úé úïÍå Íõ¾þ ʪ»
 íÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ þúø« ÍóÍÙ òúªð òóúé ûé ØÍÝ þð
 óõéÍ òúï óç þð¾ óé Ñ î« úïÍå Íé Îé¾ ñÏ ûð¾ þð îíÒó
óë«åë úé !îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ûðú ûé ØÍÝ òúï
ÌÞï ý úïÍå þð ¡ ¼ ó öÌÈóï Íï ûõ òúï ýÍ þé
 ûíó þð¬ð þõ»ïÒ þÂóÒ þ þÒ ñÏ ó ÏÍÊ  ûëÊðÏ üÍú«
­òú¶ û«Íë ì þé ðï òúï î𪻠óé òóëóí û òú«
(»ï ñ ÊïÅüÌïÍ«) 
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]
ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com