[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

 ýÍ ñú« Íó þõÂ ñú«

:520 Íïð §úÊÅ
ûíÖ îíÝ ¨ïÅÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÍÌ ó ¨ÍÙÅ
 þ «Íé ¨Åï þÒ òóëóí ñú« ûíÞ« íí úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
 ñ þ «Íé ¨Åï þÒ ñ» þ ØÍð ¨ÈÒ þÒ òóëóí ñú« Íó
 Ñ¾ þé îóç ûé Ñ ÕÈÔ ûøóé » é þ öó èú þÒ òúï
 þÒ þð òóëóí Íó ¼ðï ; îð þé ûíÞ« íí þÒ ñ Íó Âðª¾
Íé ¾õÂ þÒ òóëóí Íó µ þõÂú¾ ÕÈÔ ú ó« úÊÍé ßðï
 þé þíó þðúÊ Ñ Íó  ûíÞ« íí îíÝ Ñ» úÊ ýÊ Âé þÒ
Íõ ¨Í êóí » é þ ÕÈÔ öó ÍÒóÊ Íó òúªð óé ûÒé óÒ
 ÕÈÔ ú ó« þøëóÒ ó« ûøë¡ íá Êðúð é è« òªú þÍ þ«íÂ
¶Í «Íé ¨óí« ¨ú¡ üÍúï Íó ¼í þðô ÙÍ üÍúï Íé ó Îõé
ûõ«Ò þé Ñ õ« Íú¾ ÍÒÍ þÒ ñïÔÊ ó» ÕÈÔ öó ÍÒú« Íó
 ì«ç é è« òªú úëó Îõé Íé ñ« ðúÒ ð¾ ú ó« þëí þðëõ
­ûøó ìÖÅ Æ«å þÒ »ó ûéÒ ú úë úÊÍé
èú òúï ñ þ ØÍð ¨ÈÒ ûíÞ« íí þÒ ñ» êóí ñú« öó Íó
ýÍé Íé« ó» Íúçå öó ÍÒóÊ Íó ýÍé üÍÊ ó» þ ôÎó öó
ýÍé îíÛ Í¾ òóëóí ó» ÍÊíï öó ÍÒú« Íó
(ûøÒð üÌïÍ«)

òú«ÅúÖð îô ÍÂ
:521 Íïð §úÊÅ
 îúÍé ûð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ üÍåá ÍÌ ó ¨ÍÙÅ
 û«Ôé !ÍÏ ó ý úïÍå ÊÔÍ þÒ »ï þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
þ Íªë ¨ª ÍÊðïÒ éðóúé óí Íé ìõ éúÊ ÄÍÚ ûõ ûé
þ ìúóÚ ¨ª ÍåÒ ( ¨ÍÈ¡) éðóúé óíÍé ßï» öÍ ÊÏ Òðï Íó
þ ÍóÔÊ ¨ª ûµõë éðóúé óõéÍ í »ó ÍåÒ ñïÒ Íó
þ ðÊ Î ó þðõé; éðóúé óÍé Êú¾ ÕÈ òúï î Í Íó
(¨ªðïí)

¨óíÅ ûé ûëÊð
:522 Íïð §úÊÅ
 þð òúï é òú¶ þ«ïÍå ðÝ íí ûÙÍ ûðá ñï¸Ý ¨ÍÙÅ
:òú¶ ú öó ûø¾ òúï òóÏú Í ¨Ìí Íó ¨óíÅ ûé ûëÊð
ðÍé Ê þÒ üÊð¾ óé ¨»ó ó ØøÍå þé ûíÞ« íí
ðÍé ð«»ó ¨Íåð þÒ òóï öÊÍé îÍÅ þé ûíÞ« íí
ðúÊ îéÅ ûéúð óé òóëóí þÒ ¨úð ûé ÙÍ ûé ûíÞ« íí
ðéóÍ þÒ òóúøÍ óé òóëóí þÒ ìúÈ þé Ùá þé ûíÞ« íí
 ûðÚ ñéúí òú¶ §Ý ó¸ ÍÛ ó» òú¶ ûÒú òúÏú ÍÂ
òú¶ òúï «Íï þé ØÍå ; ÍóÚ
 Í¾ îÊç Óçð þéð ñéúí þ î èúð ðõéÍ ìó» ìúï þÒ ñúÅíÖ
 þé Ñ ñéúí þ î  ó¸ ¨óí« ûé è¾ ñ¡Íç þ îÏí ðíÂ
­þ ØÍå ðÍé ìïÝ Í¾ îÅ
ðÍé üÍú« þúí þé Íç ñéúí þ Å«Òï ðÍé ¨ÍúÏ ûé òóÍç
þ üÍóÍÙ ¨ª
ûíï ðÍé ìïÝ Í¾ ¨úÖó ûéÒ ñéúí þ î ó¸ ¨ÊúÝ ûé Íïú
þ ÙúÍå
(¨ªðïí)

[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]


ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com