[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

ñ¡Íç ìøÙå

:565 Íïð §úÊÅ
 ñ¡Íç ú é òú¶ þ«ïÍå ðÝ íí ûÙÍ ÊóÞÒï ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
 þé ¨ÝÚ«Ò ûð¾ î« Ñ¾ þ ñóÈ Í«ÒÊ ó úõ ûíÞ« íí
 ÆÙó þ ûÒÍ ûé ûíÞ« íí ñ¡Íç ú èÔú ÿ¡ ; Ñ æÚï
þÒ ûÚóÙï óéÒ êóí ó» þ óÊ ûíó þðúÊ åÔ Íó þ ûðÔóÍ
¨»ð þúí þé òóíó þðÍé üóÍú¾ Íó þ ÛåÅï ð ú þë òúïõ«
 ñ¾ ôÎúµ òúïÒ ýξ ððï þÒ é «ó òúªð ØÍð ú þ ÞúÍÌ
 þ«ó òúªð î«È ûõé ¨ø»Ý þéÒ ýξ ðÍé ôÊúÒ é òúªð
­«ó òúªð ð; ú þÒ þðôξ ÍÍ Íó
(èÍÊ«Òï íóÅ úáÍ«)
¨ÛåÅ ûé ûªí æóçÅ
:566Íïð §úÊÅ
ûíÖ îÒ»ï Íóð é òú¶ þ«ïÍå ïªðÝ íí ûÙÍ ÑÝ ñ ¨ÍÙÅ
óÍé ¨ÛåÅ ûé ûªí æóçÅ úïÍå þÒ »ï þð îíÒó úíÝ íí
þÒ ûíÞ« íí óëðï » Íó ¼ ýÍé ¨ÛåÅ üÍªï« ûíÞ« íí Íó
 Íë é óõéÍ ñúçú Íó óëðï þÒ ûÒ ó« óëðï ÊÊï » Íó óëðï
þøóÒ û«éÒ Â𪾠òúªð ßåð Âé ó« þ ðª¾ ßåð óé î« ¨ï üÍó¾
 Íéó ßï» Ò öó Íë Íó úÊ éí þúí ýÍªï« þð ûíÞ« íí ó»þé Ñ
 þé Ñ þøóÒ þ«éÒ ýÊ òúªð ÏëÍ ó« òú¶Â ðúÊ ñÖçð òúªï«
 û ; ¨ïÅÍ ûé ûíÞ« íí Ѿ) úÊÍé ÍÊçï ýÍªï« þð ûíÞ« íí ó»
(óõéÍ ÒóÍõ
(üÌïÍ«ÊïÅ)
êóí ûçðï þøó þ¾õÂ
:567 Íïð §úÊÅ
 þð òúï é òú¶ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ì» ñ ÌÞï ¨ÍÙÅ
ûÒ ûéí¶ ðÒ þøó þ«ïÍå ú óé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍéï ÍÍ
 öó ýÍé ûðïÔÊ þÒ ûíó þé ûíÞ« íí ó» Íó þ èÍÔ ûõ úÍ
ÊðÒ¾ óé òóúç«ï þøó þ¾õÂ ñ ûíÞ« íí þ «Íé êð» þÒ ûíÞ« íí
ÍÛ Íë Íó òúø» ð ýËðóôË ó« òó øá Íë ó» þ «ïÍå
¨úʶ ìÊ þéð òúø» þúé úÍç ð Íó òúø» þøí ð ó« òó
 þ«» ð þÒ ë» Êóí¡ Íáó èúÍ« Í ó» òú¶ þ«ó àÍ þé
­òú¶
(»ï ñ)
 þíó þðúÊ éóôÊ Í¾ îð þé ñúÊ
:568 Íïð §úÊÅ
 úá é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó «ÍÙÅ
 òúï þðïÏ ÍÈ¡ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ç¡ þíó þð«
òóëóí þë òúøïé úðÊ þÒ þððª þé ñúÊ ó» þëðó ÍÛ êóí Âé
 þÒ ÍéÔ òúðÏ ûéð þë òúð îóÖÞï ÄÍÚ ûé òóÎúõ þðïÒ þé
(¨ÈÒ Íó îíÛ) þÒ þé òóúÎúõ ìÊ þéð Íó ûëðó ûõµúï öÊúÏ
 þ«õé éóôÊ þÒ »ï ú úé é þ ÊÔÍ   ûíÞ« íí þëðó
 ûªð ; òóëóí ñ îÒç üÍúï þõ»ï òú¶ þ«Íé ¨Í» ; »ï ú òú¶
­¼ ýÊÍé ñÍúÅ ó ÊÍ òúªð ó» ¼ òó»úõ «ðå Òú þÒ òúï
(üÌïÍ«)
þ ÓøïÏ¡ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ æÔÝ
:569 Íïð §úÊÅ
 èú é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ìåâï ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
 ØÍÝ òúï ¨ïÊÈ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ÕÈÔ
úé ó« ó« þí ÃóÒ úïÍå òó «Íé ¨Åï þÒ ¡ òúïó ÍÌë
 þÒ ¡ òúï!îÒç ûé ûíÞ« íí ûé ØÍÝ þðÒ þ ¶Í ªé
 úíÝ íí ûíÖ ¡ ûªé Í ñú« þð Ñ ¨ ú òó «Íé ¨Åï
 þúí þé þíçï þé üÍúçå ó« þ ÂÒ ó« Íë úïÍå þð îíÒó
 äÍÚ ûé þíó þðÍé ¨Åï þÒ »ï éðóúé »ó Íú« ÄÍÚ ûõÂ
þ û«ÎóÊ Ïú« öÊúÏ ûõ þÒ þðª þé íúÒ üÍúçå
(üÌïÍ«)
¨ÍÈ¡ Íéå Íó úðÊ Íéå
:570 Íïð §úÊÅ
 ûíÖ ðúÊï ÍÊ»« é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ
  Ñ ûíÞ« íí ó Íéå ûé ¨ÍÈ¡ þÒ» úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
ïÍå ßï» óé òóï þøó ýÍõé þé Ñ Íó þ «úÊÍé ûðá ìÊ
 úðÊ þÒ» Íó þ û«¡ Íé ñ üËðóí Ѿ þé Ñ úðÊ Íó þ «úÊ
þé Ñ Íó þ « û»«Åï þðïÒ þé Ñ ûíÞ« íí ó Íéå ûé
 ûð« þÒ ûõ úðÊ Íó þ «úÊÍé ÍÔ«ï î þøó þúé ßï»
þ ÍÊçï Ñ ûð«» þ û«íï û
(üÌïÍ«)
þíó þðÍË þÒ ûíÞ« íí
:571Íïð §úÊÅ
 ìóÒÍ þð òúï é þ ¨úóÍ þÒ ªðÝ íí ûÙÍ ÔøÝ ¨ÍÙÅ
 úé ìóÒ òúï ýÍ þé ïúÍé ¨ú¡ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé
 öó ú úé òú¶ þ«ÍË ìÊ þé ñ òúÍé ó» êóí öó (ï»Í«) é
 úïÍå ÊÔÍ ¿ òú¶ þ«Íé üÍó Íó òú¶ þ«ú¾ ÍÔ ó» òú¶ êóíí
òúÏïð òú¶ þ«õéÍ ýÏóÍ ó»  òú¶ êóí öó ú !æúÊÖ ¨ð ý òúªð
 ÊúÔ é òú¶ þ«ÍË ûõ Íõ¾ Íó òú¶ þ«úÊ þçÊÖ òú¶ þ«ôξ
­òú¶ þ«Íé üÊí» òúï òóúéúð ÊúÏï ú Íó òó ð ìóç òúéúð ûéð
(»ï ñüÌïÍ«)
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]


ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com