[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

ñóÞíï þé îÒç Â

:572 Íïð §úÊÅ
 òª» óÊ þøç¡ é þ ¨úóÍ þÒ ªðÝ íí ûÙÍ ÔøÝ ð«ÊúÒ
 ûíÞ« íí Íó üÍúï ; òóëóí  úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 òú¶ ú êóí ó þ û«ó ìóç ÝÊ Í¶ ûé ûð Í Íó þ ¨ðÞí ûé
 û«ÒÊÍÏ Íéðï ÍúÊç« íó þðÍé û«ÊúÏ òúï «é ûé ûíÞ« íí
¨ÏÝ òúªð Íó ýÍé ìúíÌ óé òóíó ¨ÏÝ é« íó þðó Øç
 ìíÅ óé îÍÅ þé ûíÞ« íí úé ìúíÌ þð ûíÞ« íí òúªð» ýÊ
íó þðõ»ïÒ ìíÅ òú« öó æíÞ«ï þé ì¡ üÍúï íó þðõ»ïÒ
(Íé ñ» í¶) óé ¨ðÒ üÍúï Íó úïÍå îÍÅ þð ûíÞ« íí òúªð»
­ó þðÎóõÂ
(öóéÔï)
òú¶ ðÏ ûõ Ò þé ðÏ
:573 Íïð §úÊÅ
îíÝ óÊ ÍÍÒ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
öÊÔ þÚ ÖÅ ðÏ þúí þé ûïÊ¡ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
ÓÍó; ûé ¨íúÈ ýÍ ó» ûðÞú) ¼ þø¾ ÍóÍÙ öó þÒ» þ
 üÍ Ìªí (þë òúø» þí è« üÍÊ ÍóÍÙ þÒ öó ó« ¼ ýÍé
ûÒú þ ðÏ ñ ððÒ òú« ûðóªÔ þ ðÏ éð¡ ðõéúÊ þÒ ÍÛð
 ðÏ «¶ ðÎé¾ Íó ðóõ óé îÍÅïð þ ðÏ ñÏ ðÍé òú«
  ìÊ ðï« Íó ÓóÈ ûÒú þ ðÏ òÿ¾ ðí äÍÚ ûéÒ þ
þ û«úÊÍé µóõ» ú ÂÒ þÒ ö¼ïÍÔ Íó þ ðÏ
(îíÒï)
ýÊøå þé þðÍé èóÒï
:574 Íïð §úÊÅ
 îÏí ðÍé èóÒï úïÍå ÊÔÍ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îíÝ ¨ïÅÍ
þé Ñ þ û«Íé Êú¾ óÔóÈ òúï ðï ú òú¶ ýÊøå ÑÊ þéÒ óíÍé
óé ñÚúÔ þÒ Ñ þ û«ó úÖð ÙÍ ûé ûíÞ« íí óé üÊÝ
óÅï òó«ÔÍå Íó ûíÞ« íí íó þðÍé èóÒï þ û«ó äú¬«
 óé îâí ú òú¶ þ«ó ÚóÙï þôÎóÒï þÒ èóÒï þ «» ñ
þÒ Ñ þ û«Íé Ïú« óé ö¼ð þ û«Íé ÍóÊ óé ÍåÖ þ û«Íé î«È
íí ûíÖ îúÍé ûð é þ ú ¨ î þ û«»ó î«È óÊ ûé ðï
ÊÔÍ ûõ ú þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ¡ þ ¨ðÒ ûé îíÒó úíÝ
òóÏïð ()Í«Ò ñ öó þø» ûôξ þéÍé èóÒï Ïïð ó» úïÍå
­ òúø» ûôξ èóÒï Íúâ ó» þ ìÙå þÒ
(¨ªðïí)
òú«éÍ ûé Ïïð
:575 Íïð §úÊÅ
ûíÖ îíÝ ÊúÒ é þ  ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
 ÑÊ òúïÒ Íó þ ñó«Ò ñúÊ Ïïð úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
 þ ûðÔóÍ ûé ìÊ þ æðóÍ ûé ýͪ þé üÏïð ú òú¶ òúóÈ
¨ïÅÍ þ îÊï ó Ñðóï òúï Íç þ ¨úåÝ ó ¨ÅÖ þúí þé ñÊ
üÍõ óé ñÏúï þ û»ðé ûé ¨Í ûðïÒ¡ þ §Ý ìóÏð þé
 óé Ïïð þð Ñ» þ ìôË þÒ ÌÝ þé î𪻠þ ÞúÍÌ þðð
 úÊ Îóõ þÒ þð Ñ» Íó õéÍ îøç óé ñúÊ þð Ñ õéÍ îøç
­úÊôË ñúÊ ð¾ þð Ñ
(¨ªðïí)
ÝÊ ûðÍóð
:576 Íïð §úÊÅ
 þð òúï é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ ÑÝ ñ ¨ÍÙÅ
 ý ðÒ þøó þ«ëï ÝÊ ú óé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð
 ó« þÞúÍÌ þé Ñ» òó «Íé ìóÒ ¨ïÅÍ üÍú« òúï ûíÞ« íí
ïÍåÍóÊ ÿõ»í ýÍúï ïÍå ßï» î ýÍúï ïÍåÚÝ ¨úʶ óé ìÊ ýÍúï
ìïÝ ýÍúï ïÍå Êðí óé ÍÙÅ ýÍúï ïÍå ÄíÖ ûé øá ýÍúï
 ýÊ µóí ¨åí üÍúï ïÍå ÚÝ îúíÞ« ûé ¨úʶ þõ»ï ýÊ Íé è¾
 ñúçú ó ñïú Òú þõ»ï ûíÞ« íí ý  þÒ ûøÍ Í¶ þõ»ï Íó
þÒ Ñ» ïÍå ÚÝ ¨ïÅÍ ûÒú ó ó ð Íåé ÊÞ þé Ñ» ïÍå ÚÝ
 ûíÞ« íí ý ó ìÖÅ ûëÍÏ ó ¨åÍÔ òúï ¨ÍÈ¡ ó úðÊ þõ»ï
òó«È èúð Íó «Íï ùÊªÔ Íó ûúï òúï Ùç þÒ »« òúï
òó «ëðï Æ«å ; òóðïÔÊ Íó ûëÊðÏ ûé
ÂÍë òó «Íé Óú¾ ÍóÙÅ ýÍú« ¨»Å ûð¾ òúï ûíÞ« íí ý
º«Åï ¨ïÅÍ üÍú« òúï þ ÍóÏïé ìïÝ Íó îé »ïÒ üÍúï
åÔ óé òóðúÒ ý þíó þðïÍå Íó¾ óé ¨úÍóÍÙ ý òó
þõ»ï þ «úÊ öð¾ ñúïÍÊ þé òóÍÊðïÒ ó« ÄÍÚ Ñ» þíó þðÔÈ
 öð¾ ÄÍÚ ûÒ þÒ þ«ðå þé Íç Íó ; ûé ¨éí¶ ÌÝ þé îðª»
 ¨úð þ ÍÖç »ïÒ üÍúï þÒ ûøíõ Ñ» ûíÞ« íí ý ïÍå ÚÝ
ûé Ñ þÒ æóíÈï ûð¾ þð ó« Íó òúð ûøÒÍ è« ò¶ó ûé ìïÝ Íó
þ íó þðúÊ óé ýÊð ûÒé þð¾ ûøíõ ó» þ úïÍå öÊÝó ÚÝ
 ¨ïÅÍ üÍú« Íó òó «ó áÍ äÍÚ üÍú« þúí þé Ñ òúï
­òó «ó «Íé ìóÒ þÒ þúíÒó þé
 »« òúï þíó Íï þôÊúÒ þíó ûÒÍ ÚóÙï ý ûíÞ« íí ý
 «Ò þé ñúÍçï ñ ñÊ þé ûëúÔï Íó ñï ñÊ þé ÌÝ þÒ
 þðÍé Êó»Ò ó ÜóéÍ þíó üÍÙÅ ¨çó Í ó» òó «ëðï ¨ð»
 ñͪï ó« èÔ þ òú¶ þíó þðÍé ýÍó¾ ýÊÝó þð¾ Íó þíó
 òúï ûíÞ« íí ý Íó þ «Íé þ «ô ó» þ ó ¨Åï Íó
ó þðÍé öÍïë Íó öÍïë ð ó þðúÊ ¨úʶ Íó «åú ¨úʶ
 òóðïÔÊ þð¾ Íó ó þðÍé û«ÒóÊ þÒ òó«ÒóÊ þð¾ òúï ð ð
¨Åï þÒ òó«ÒóÊ ýÍú« Ò þé ¨Åï üÍú« î ð ñïÔÊ
 òúÍé ûðïÔÊ þÒ òóðïÔÊ ýÍú« §Ý þé ûðïÔÊ üÍú« Íó òúÍé
 þ ÓÔóé äÍÖ ú þ î Íú« ðÍé ìóç ÝÊ ú ûíÞ« í ý
þ ; ûõ»« ÒóÍõ Íó
 Íóð òúï Íç üÍúï Íó ïÍå Êú¾ Íóð òúï ìÊ ýÍúï ûíÞ« íí ý
Íóð û Íóð þÂúð ;ó òúø òúøÊ þõÂú¾ þë¡ ýÍúï Íó ïÍå Êú¾
òóí ýÍúï òóõéð¡ üÍúï òóð ýÍúï ûíÞ« íí ý ýÊ íúõ¾
Íóð òúï òóúË üÍúï Íó ñóÈ ýÍúï ¯Ôóë ýÍúï ýͪ ýÍúï
 Íó ýÊ ð îúÛÝ óé Íóð þúí ýÍúï ûíÞ« íí ý ýÊÍõ Íóð û
­ýÊ ð Íóð þúí ýÍúï Íó ýÊ ïÍå ÚÝ Íóð þõ»ï
 ûõ ñú þÒ Íó ûôÎó ÍÊ ûé ¨ÏÝ þð Ñ» ¨Ì öó þ è¾
è¾ ðª¾ Ñí ¨ïÍé Íó ûëÍÏ þð Ñ» ¨Ì öó þ è¾ úïÍå
 ìÙå öó òúªð Òðï  ÆúÒ« ûé ýÍÒóÊ ûé óÒ þé Ñ» ¨Ì öó þ
 îÍé ó ìí» þ è¾ ó ¨ïÍé ó ûëÍÏ þ è¾ ó ¨ïÞð ó
þ è¾ ó
(üÌïÍ«)
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]


ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com