[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]


 

:591 Íïð §úÊÅ
üóç« Íó òó «ëðï ¨úʶ þÒ »« òúï èíï ó æíÈ ý
­òó «Íé ìóÒ ðá Íó ûðïÊ è¾ Íó
(îíÒï)
:592 Íïð §úÊÅ
¨íïÞï îï« ýÍúï ó» ýÊïÍå èúõµ ñúÊ Íúï !ìí»íóÌ Í ý
ûëÊðÏ òúï òúï Ñ» ïÍå ¨ÒÍÊ ûõ óé úðÊ üÍúï Íó þ ÛåÅï
 ¯óí þõ»ï òª» ýÊ ÍóðÒ ûõ óé ¨ÍÈ¡ üÍúï Íó òó «ÍÏë
Ò þåÙ òúï òúï ûøíõ Í óé ûëÊðÏ üÍúï Íó þ ð» þé
ÞúÍÌ ¨ÅÍ þÒ äú¬« Í þúí ýÍúï óé ¨óï üÍúï Íó ýÊ ð
­ýÊð
(îíÒï)
:593 Íïð §úÊÅ
 ûðÊð üÍúï Íó ýÊ ïÍå äÞï òúøÚÈ üÍúï !Í ýÍúï ý
 Íó ýÊ ÓÈ óé þð» ôÎ þÒ ÊÅ òúï î Í ýÍúï Íó ûõ
«ð» öÊúÏ þÒ »ï ó« ó» ïÍå äÞï óé òóðë îï« ñ
 ýÍ Íó öðë îï« Íó òúøÚÈ «ÒðÊð Íó «ÒðÊ üÍúï ûªí þ
 äÞï öðë îï« þíõ¾ Íó þ½ ýÍúï ûªí ýÊïÍå äÞï ýÊÍ
 ýÊïÍå äÞï ûõ öðë úðíÝ Íó  öÊúÔó¾ ýÍúï Íó ýÊïÍå
þðôΠ þë¡ óé òóÊð þð¾ û ó« þ «ð» öÊúÏ þÒ »ï ó« ó»
þ ÍÊç ; ÏúÂ Í ó« Íó þ íó þðúÊÍé þõÂú¾ Íó ó
(îíÒï üÍÈ)
:594 Íïð §úÊÅ
 ð ÊÊï ûé òóÍÒóÊ äíÈ ýÍúï ïÍå ÊÊï üÍúï îúÍé Í ý
 þúí ýÍúï ýÊ ð Æ«å óé ûÒé äíÈ ýÍúï ïÍå ÚÝ Æ«å þõ»ï
¨úʶ þõ»ï ïÍå ð ÍúÊ« þúí þé ûÒé äíÈ ýÍúï Íó ïÍå ÍúÊ«
þð¾ þõ»ï ïÍå ñÒ¡ ðÍé ìïÝ Í¾ ¨úʶ  þúí ýÍúï Íó ïÍå ÚÝ
ð¾ íó þðÍé Ê ÍéÔ ð¾ þõ»ï ûªí ïÍå ÚÝ Æ«å ; òóúá
äÍÚ üÍú« íó þðÍé ¨ÝÚ üÍú« íó þðÍË þÒ »« íó þðÍé ÍéÌ
­ð íó þðµóí äÍÚ ûð¾ Íó íó þðÍé üÍÏ ó ö¡ íó þðÍé Üó»Í
 ìóç ÝÊ üÍúï ìË óôÊ öðë ýÍúï ïÍå ìóç ó« üÍúï Í ú
 óé ìÊ ýÍúï éÍ ¨ÒÍÊ ñÏ üÍúï Íé ÚóÙï ìúíÊ üÍúï ïÍå
­ýÊïÍå ÍóÊ óé ûúÒ ûé þðúÒ ýÍúï Íó ïÍå ÚÝ  ¨úʶ
(»ï ñ ÊÿÊó üÌïÍ«)
:595 Íïð §úÊÅ
 ÚÝ ¨ÏÝ òúï µõë ¨ï Íó ýÊôÎ òúï îúÅÍ ó ñïÅÍ ý
 îóÍÅï òúï Íó ïÍå ÚÝ òú«ïÞð òúï ýÊ ð ¨íÌ òúï Íó ïÍå
 ýÊ ð Æú»Í« óé òóÍÒóÊ Í¾ î Íó ýÊ Æú»Í« óé î Íé ð
­»ó ûÙÍ þÒ î ó« Íó éÍ ûÙÍ þÒ þð¾ òúï
(üÌïÍ«)
:596 Íïð §úÊÅ
 Ñ» ïÍå ÚÝ ÖÅ öó þÒ äóÈ þð¾ òúï ͼÊÍó; ýÍï ý
 Íó þø»ó èóÍ ñúïÍÊ þé òóðë ýÍï Íó ýÍï ó« þÒ
 ¨ð» ûð¾ òúï ó« þÒ Ñ» ïÍå ÚÝ ÖÅ öó þÒ ¨ÝÚ ûð¾
 Í¾ î ó« þÒ Ñ» ïÍå ÚÝ ÖÅ öó ñúçú Íó ýÊ Â𪾠òúï
 Íó òóð ýÍï òúï ûªí ýÊ ïÍå ñÒ¡ òú«úÖï  üóúðÊ
 Íó þõéÍ öÊðÏ òúï ó« è« » ýÊ öÊøå þÒ ¨óç Íó òóõéð¡
 îíÛ Í¾ î ó» ìË Í¾ ñ Ùá Íï Íó ð §Íó ýÍï þÒ
ýÍï Íó òúÍé ûðïÔÊ þÒ î ó» ýÊ Æ«å ; ñ óé î Íó òúÍé
 ûëÊðÏ üÍï óé úðÊ Íó ýÊ þð¡ ð ¨úÖï ; î òúï ñúÊ
ÚíÒï þÒ Í¾ î Íó ð ÊóÖçï îíÝ ýÍï ð Íó ð ð óíÚï
­þÍé ð îÅÍ Í¾ î ó» ïÍå ð
(üÌïÍ«)
:597 Íïð §úÊÅ
¨Åï ûéÒ Íó ïÍå ÚÝ ¨Åï ûð¾ þõ»ï ìí»íóÌ þøÊÈ ý
 üÍúï ó» þõ»ï ó« ûªí ýÊ öÊøå ò¶ ýÍú« ¨Åï ûé Ñ» ûõ
 ÊðÒ¾ ó« þÒ» ÓÈ ¨óç öó þõ»ï òúï Ñ ó« ýÊ Ïú öÊðÒ¾
ó« þõéÍ ÍóÊ þÒ »ï ó« Ïú óÅï üÍúï ó» Íó þ «ïÍå
¨áÍå þÒ ÏúÂ Ñ é ýÊ ¨áÍ ûð« òúï Ïú öÊúÊðÒ¾ ûð¾ þ»õï
­þø» ìï
(üÌïÍ«)
:598 Íïð §úÊÅ
ýÍú« Íó òó «ëðï ¨Åï üÍú« þÒ »« òúï ìÏú îí èíï ý
üÍú« þõ»ï ó» òó «ëðï ìïÝ öó Íó ûõ ¨Åï ûé òóóÅï
òúÝ ó ì¶ ìïó ñ» ýÍúï óé ¨Åï ûð¾ ûªí ýÊ Âðª¾ è« ¨Åï
­ýÊ ð óÅï öÊúÏ þÒ ûð¾ ýËðõµ Íó
(üÌïÍ«)
:599 Íïð §úÊÅ
ó« ó» Íó «éÒ òúªð èóÍ ûøóé þÒ ýÍé ÚÝ ó« ó» èíï ó æíÈ ý
Ñ óé ÍÊíï ûÒé ìçï ýÍú« Íó «éÒ òúªð ýÊ ûøóé öó ýÊ ð
­«éÒ ýÊ òúªð ßåð ìï
(îíÒï üÍÈ)
:600 Íïð §úÊÅ
 þé ¨ÍÊç ûð¾ ; æóíÈï Íó úá îíÝ þð¾ ûíÞ« íí ý
ûëÊðÏ þúí ýÍúï ó« è« » éÍ öÊðÏ è« ¨çó Ñ þõ»ï òúï þçÊÖ
þð» Í«ª óé ¨óï þúí ýÍúï ó« » ýÊúÊ ¨åó Íó þð» Í«ª óé
 Íó òúï ñÚ ó ÍÛ òó «ëðï äóÈ Íú« þÒ »« òúï Íú
 ðúï Íó òúï ÙáÍó ûÔóÈ òó «ëðï æúåó« ûé þðªé æÅ
 î«È ð ûõé þÒ »« Íó òúï ûúÍá Íó üÍúï òó «ëðï üóÍ
 èËðõµ ûïøÊ ûé éð¡ þÒ »« Íó òó «ëðï òú«ïÞ« ûíó þðó
òó «ëðï ûëÊðÏ öÊ îÍ¡ ÊÞ þé ¨óï þÒ »« Íó òó «ëðï
æóÔ ¨çíï üÍú« Íó ¨Ìí ûé ÍÊúÊ ýÍú« þÒ »« Íó
 þð«å þíó þðÍé öÍïë Íó ñÖçð þé þÔ ÍÙï ûÒé òó ëðï
 Íó ïÍå «ÒÍ¡ þÒ ¨ðúÏ ûé ñïú òúï ûíÞ« íí ý Íúâ þé
­ð ó þð¾ ¨úʶ Íó ó þðúÊ ¨úʶ òúï
(ûøÒð ñðÒ)
îúÅÍí ó«í èð ðúíÝ « ó îúíÞí ßúïÒí ¨ð èððï ìç« ðÍ
 íí ûíÖ­îúíÒ«íó öóíÖí ìÙå úíÝ îúÍéí ûðí ö» ñúï¡
ïíÒó öíÖ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÅÖ ó íó ûï ûðí ûíÝ
 Í íí ÊïÅíó íí ìóÒÍ ú üÊúÒ ú üÊúÒ ú üÊúÒú èúíÝ
­ñúïÅÍí îÅÍ ú ñúïíÞí
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]


ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com